Archiregnum

A Magyar Királyságban a Jóisten lakozik. Jelenléte annyira áthatja a szívünket, hogy még a Földünk megjelölésére is az Úr nevét használjuk. Úr, uruszág, ország, mondogatjuk királyságunkról. Uradalmakról beszélünk, mint a rendezett élet legkisebb egységéről. A Jóisten lelke van a Föld erejében, a Nap sugarában és a Szél zúgásában! A teremtés, a Mindenség koronája ez a királyság: az Isten országa, a világ legnagyobb csodája! A Mindenhatónak, a Földnek és a Népnek az egységét pedig az Égből alászállott Szent Korona pecsételi meg! Annyira szeretjük az összetartozás égi jelét, hogy egylényegűvé váltunk vele. Bennünk, általunk kelt életre a Szent Korona. Képe minden születő gyermeknek a szívében ott ragyog! Ez a fénylő tökéletesség összefűzi mindazokat akik valaha ebben a királyságban éltek. Az e világi és a mennyei élet összetartozik, mert a Szent Korona Királysága örök életű. Ez az evangéliumra épült ország jelként lebeg Ég és Föld között. A Világ más birodalmai úgy neveznek bennünket Archiregnum, Őskirályság, Főkirályság, Mintakirályság! Ebben a hazában az országos tisztségek viseléséért jár a legmagasabb fizetség, mert az Ország felemelkedése a legnagyobb dicsőség! A határokat és a törvényeket az Úristen jelölte ki, hogy mindenki kövesse az Örök Rendet! A mércét, amellyel a Szent Király megvalósítja a Mindenható tervét Budapesten őrzik örök emlékeztetőül, hogy mindenki emlékezetében tartsa: Mindenki azonos a Jóisten előtt! Az emberek a szerződéseiket a Jóisten papjai és szerzetesei előtt kötik, mert vallási szerződés minden egyezség. Az Isten papjai és szerzetesei életre szóló házasságban élnek, mivel a Jóisten a férfit és a nőt párnak, egynek teremtette! Az igazság szeretete igazgatja ezt az országot, mert az igazságérzet a Jóisten szeretete! Ez az ősi, égi eredetű királyság a Magyar Királyság! Isten és a Szent Korona nevében küzdjünk Nemzetünk felemelkedéséért!

Budavári Királyi Palota

Budavári Királyi Palota

Támogatja Nagy-Magyarország, a Magyar Királyság területeinek egyesítését!

Királyi bejegyzések archívuma

A királyi oldal rendszeres olvasása jót tesz a Magyar Királyságnak és Önnek egyaránt!

2010. május 17., hétfő

Magyarok Világszövetsége

A Fordulat
avagy
 
Az erkölcs mindenek felett

- királyi átirata -Magyar Nemzeti Maximuma – 2010
  

Magyarok Világszövetsége
2010. március 15.A Magyarok Világszövetségének
 
NEMZETI MAXIMUMA
 
 
A Magyarok Világszövetsége a magyar nemzet jövője iránti felelősségtől indíttatva a magyar nemzet jelenlegi állapotából kiindulva és a globális folyamatokat mindvégig szem előtt tartva 2005 szeptemberében elfogadta, és nyilvánosságra hozta 
Magyar Nemzeti Maximum
 című dokumentumát.
 
        
 
A Magyarok Világszövetsége alapításának 70. évfordulója idején, 2008. augusztusában ülésezett Magyarok VII. Világkongresszusa azt tűzte ki célul, hogy erkölcsi és szellemi fordulatot idézzen elő Magyarország és a magyar nemzet életében. Több mint 800 küldött és mintegy 400 vendég vett részt azon a 12 konferencián, amelyen keletről érkezett akadémikusok és nyugatról érkezett politikusok társaságában magyar tudósok, kutatók és közéleti személyiségek tanácskoztak a magyarság sorskérdéseiről.  A VII. Világkongresszus, melyet méltató levélben üdvözölt a Dalai Láma és Európa talán legismertebb nyelvtörténésze, Mario Alinei professzor, eddig nem tapasztalt, gyönyörű ívet húzott, amely az Altájtól az Atlanti-óceánig ért, és amelynek középpontjában mindvégig a jobb sorsra érdemes, szeretett és nagyra hivatott magyar nemzet állt.
 
A magyar társadalom megérett a Fordulatra.

 A Magyarok VII. Világkongresszusa – mint a legnagyobb legitimitással rendelkező összmagyar testület, amely 1920. június 4-e óta egyedül képviseli legitim módon az egyetemes magyar népet - számos olyan határozatot hozott, mely a dokumentum tételeit megerősítette illetve kiegészítette. A legfontosabb határozatával elfogadta a magyar nép Önrendelkezési nyilatkozatát majd a Trianon újraértékelése című  konferencia által hozott határozat alapján a Magyarok Világszövetsége Elnöksége megalkotta és elfogadta a trianoni és a  párizsi béke felülvizsgálatát célzó, Igazságot Magyarországnak és Európának! címet viselő petícióját. E dokumentumok új korszakot nyitottak a magyar nemzeti érdekérvényesítés előtt, ezért üzenetükkel kiegészítettük a Magyar Nemzeti Maximumot. A Magyarok Világszövetsége elvárja, hogy mindazon politikai erők, amelyek 2010-ben Magyarországon a népfelség megjelenítésére – azaz országgyűlési képviseletre – törekszenek, magukénak tekintsék, és hajlandóak legyenek választási- illetve kormányprogramjukba beemelni a Magyar Nemzeti Maximum tételeit.
  
Elvárjuk, hogy országgyűlési képviselettel rendelkezve támogassa, kormányzati pozícióban pedig kezdeményezze a Fordulat érdekében az alábbiakat.
  
Kelt Budapesten, 2010. március 15-én

A MAGYAROK VILÁGSZÖVETSÉGE  ELNÖKSÉGE0.§. Teljes erkölcsi megújulást
Ki kell mondanunk Magyar Királyságra van szükség!
A magyar társadalom erkölcsi megújulása elsőrang. A szentek, szabadítók, élenjárók, mint példaképek minden felnövő nemzedék számára a jövőbe vetett hit táplálói, a remény éltetői. Ők alakítják az új nemzedék lelki arculatát. Példaképekre, erkölcsi példamutatásra mindenkor, de erkölcsi megújulásunkhoz jelen időnkben különösen nagy szükségünk van
Ennek érdekében                                                  
  1. A politika legyen erkölcsös  Szent István Király nyomdokain, tisztességes, becsületes, igazmondó, professzionális Magyar politikusokat, akikre Nemzetünk büszke lehet, mivel elősegítik Nemzetünk felemelkedését az Európai Népek sorában
  2. A választott népképviselők iránti bizalmat helyre kell állítani a Magyar Országgyűlés Alsóházában.

1.§.   A magyar nép önrendelkezési igényének érvényesítését
A megoldás alapvető eszköze a szabadság és egyenlőség elvére épülő önrendelkezés, amely minden nép természetes és elidegeníthetetlen joga, 1977 óta az ENSZ Közgyűlése által elfogadott kötelező jellegű alapjog
Ennek érvényre juttatása érdekében
3. A magyar nép kinyilatkoztatott önrendelkezési igényét rögzíteni kell a magyar alkotmányban és új nemzetstratégiát kell kidolgozni önrendelkezési jogának érvényesítésére.
4. Az önrendelkezési jog érvényesítésének legfőbb eszköze a népakaratot kimutató népszavazás. Elvárjuk, hogy a Magyar Kormány adjon meg minden lehetséges támogatást a népszavazások lebonyolításához, és az önrendelkezési jog érvényesítéséhez nélkülözhetetlen feltételek megteremtéséhez. Képviselje a kinyilatkoztatott népakaratot minden illetékes fórum és kiemelten az Egyesült Nemzetek Szervezete előtt. 
5. A minden népet megillető önrendelkezési jog jegyében zajló magyar önrendelkezés folyamatában vállaljon, alkotmányos alapon, védőhatalmi státust a teljes Kárpát-medencében élő magyar nemzeti közösségek iránt, valamint Csángóföldön.

2.§. Igazságot Magyarországnak és Európának
A magyar kérdés rendezése nem tűr halasztást!
A korábban a Magyar Királyságban élő és 1222 óta írott alkotmánnyal rendelkező, jogállamiságból Európának példát mutató országban államalkotó szerepet játszó magyar nemzetet egyesíteni kell, Magyarország kapja vissza területeit!  Ma, amikor az Európai Közösség (Európai Unió) „a szabadság, a jog, a biztonság” térségévé kíván válni, mindenkivel szemben egységes mércét kell alkalmazni: Igazságot Magyarországnak, az tulajdonképpen azt jelenti: Igazságot Európának!
Az igazság érvényre juttatása érdekében
6. Kezdeményezze a trianoni és a párizsi béke fölülvizsgálatát, a Magyar nép teljes egyenrangúságának biztosítását és igazság szolgáltatását a Magyar nép számára.

3. §   Egységes magyar nemzetet
A magyar nemzet politikai egységének helyreállítása egyik legsürgősebb feladatunk. A Magyarok Világszövetsége – Alapszabályába foglalt kötelessége szerint eljárva 2004-ben népszavazást kezdeményezett annak érdekében, hogy - a magyar politikai osztály által ígéretüknek megfelelő - jogszabály módosítással a magyar állampolgárságot minden magyar ember meg- illetve visszakaphassa. A népszavazás az IGEN-ek győzelmét mutatta. A Magyarok Világszövetsége erkölcsi kötelessége e kérdés megoldását sikerre vinni. A jogszabályi módosítás során a Magyarok Világszövetsége az eljárásra az érintettek egyoldalú nyilatkozattételét ajánlja, melynek következményeként a nyilatkozók állampolgárságukat a nyilatkozattétel napjával megszerzik.
A magyar nemzet politikai egységének helyreállítása érdekében
7. Kezdeményezze és támogassa az Állampolgársági törvény módosítását úgy, hogy minden magyar, akit magyar állampolgárságától a trianoni békeparanccsal – vagy egyéb úton, de – akarata ellenére fosztottak meg, valamint az ő leszármazottaik magyar állampolgárságukat visszanyerhessék minden különösebb előfeltétel, például áttelepülés nélkül is.
8. Kezdeményezze és támogassa a csángó magyarok áttelepülés nélküli állampolgárság szerzését.

4.§   Magyar nemzeti kultúrát és oktatást  
A magyar szellem Európa minden népével egyenrangú. Alkotásai – a hieroglifáktól a nem euklideszi geometrián át a holografikus világmodellig – a világ szellemi életében kiemelkedő jelentőségűek. A globalizmusban a magyar szellem eredményeire támaszkodni mindenkor kötelességünk. Ezen alkotások a magyar nép kincsét képezik. A magyarságtudományok művelésének az egész magyar nemzetre gyakorolt hatása helyes önismeretünk kialakítását, nemzeti önbecsülésünk helyreállítását segítheti, ezáltal felbecsülhetetlen erőt, energiát adhat a társadalmi fordulat megvalósításához.
Ennek érdekében
 9.  Tegye a közoktatás feladatává a magyarságtudományi ismeretek, tudományok tanítását.
10. Kezdeményezze a finnugor származáselmélet fölülvizsgálatát.

5.§   Gyarapodó magyar nemzetet 
A.     Magyarország népességének lélekszáma növekedjen! 
A.   A magyar nemzet lélekszámának gyarapodása, egészségének javítása és Kárpát-medencei jelenlétének erősítése érdekében:
11. Kezdeményezze és támogassa mindazokat az intézkedéseket és jogszabályokat, amelyek a magyar családok gyermekvállalását és - nevelését ösztönzik, elősegítik és támogatják, így különösen
1.   a személyi jövedelemadó rendszeréről a családi jövedelemadó rendszerére történő átállást; 
2.  a négygyermekes családok adómentesítését;
3.  a családbarát munkahelyek és kisgyermek-ellátó intézmények kialakítását a verseny - ill. a közszférában egyaránt;
4.  a főállású anyaság intézményének kiterjesztését; 
5.   a 20-25 év közötti gyermekvállalást.
5.§   Gyarapodó magyar nemzetet
B.     A magyar nemzet Európa legegészségesebb nemzete legyen, szükségesnek tartjuk, hogy azonnali költségvetési és jogszabályi intézkedéseket kezdeményezzen ennek az állapotnak az elősegítésére.

B.   A magyar nép egészségének megvédése érdekében
12. Tegyen költségvetési és egyéb intézkedéseket az egészséges életvitel terjedése érdekében. 
13. Biztosítsa minden magyar állampolgár számára az elérhető, megfelelő prevenciót és gyógyítást alap- és szakellátás útján is.

5.§   Gyarapodó magyar nemzetet
C.     A magyarság Kárpát-medencei jelenlétének erősítése céljából kezdeményezzen és támogasson minden olyan intézkedést, amely
o    megkönnyíti a Kárpát-medencén kívül élő magyarok visszavándorlását Magyarországra és a Kárpát-medencébe;

 C.   Ennek érdekében
14.  Kezdeményezést kell indítani Nagy-Magyarország teljes területének helyreállítására, hogy minden Magyar saját otthonában lehessen ismét Magyar állampolgár!
15. A Magyar közösségek összefogását erősíteni kell!

6.§   Biztonságot és jólétet! 
A magyar lakosság Európa mércéjével mérve éljen jólétben a magyar állam  jobb gazdaságpolitikája következtében.  Nagyobb gazdasági protekciót! 
A biztonság és a jólét növelése érdekében
16. Stabil növekvő pályára kell állítani a Magyar gazdaságot! 
17. Követeljen jóvátételt Oroszországtól az elmúlt 60 évért, hogy Nyugat-Európai életszínvonalra jussunk!
18. Azonnali hatállyal kezdje el a kommunista magyar állam által elkobzott, 25 ezer milliárd Ft értékre tehető vagyon megtérítését állampolgárai részére! 
19. Kezdeményezzen haladéktalanul és támogasson – már az országgyűlési ciklus első teljes évében is – minden olyan intézkedést és jogszabály módosítást, melynek hatására az országgyűlési ciklus befejező évére növekedik a jólétben élők száma  Magyarországon.
20. Vállalja, hogy gazdaságpolitikai intézkedéseivel eléri, hogy a lakosság nettó átlagjövedelme az országgyűlési ciklus végére eléri az Európai Unió – bővítés előtti – 15 tagállama átlagának 100 %-át.
21. Kezdeményezze, és támogassa a munkára vonatkozó szabályok (mint például a Munka Törvénykönyve) módosítását úgy, hogy a magyar vállalkozások fejlesztése mellett a munkavállalók védelmének szintje elérje a legnagyobb biztonságot nyújtó európai országok szintjét.

7.§.   Nemzeti tulajdonba a magyar földet és a természeti kincseket  
 Magyarország szerezze vissza termelő eszközei tulajdonjogának teljes hányadát.
A magyar föld és más természeti kincsek nemzeti tulajdonban és hasznosításában maradásának érdekében
22. Kezdeményezze az Európai Unióval kötött szerződések, valamint a hazai jogszabályok  módosítását annak érdekében, hogy
1.       a földet vonják ki a tőke szabad áramlásáról szóló fejezet hatálya alól;
2.       a magyar parasztság a más európai országokban élő parasztsággal azonos mezőgazdasági támogatásban részesüljön;
3.       a magyar föld magyar tulajdonban maradjon.
23. Kezdeményezzen olyan jogszabály módosítást, amely rögzíti, hogy a magyar vízkészlet- és energiaforrások és az azzal való gazdálkodást végző vállalatok kizárólag magyar közösségi tulajdonban maradjanak, illetve kerüljenek.

8.§.  Nemzeti érdekérvényesítést az Európai Unióban
Az Európai Unió keretén belüli nemzeti érdekérvényesítés  Magyarország csatlakozása óta működjön sokkal nagyobb hatékonysággal.  A magyar nemzet számára létfontosságú területeken az eddiginél jelentősen nagyobb diplomáciai és egyéb súlyt kell képviselnünk. Európának csak azután kelljen hozzájárulást befizetni, miután Nyugat-Európai életszínvonalra jutottunk!
Ennek érdekében
24.  Indítványozza a magyar mezőgazdasági termelőket preferáló intézkedések létrehozását.
25.  Az EU olyan intézkedéseket hozzon, amelyek a magyar gazdaság és a vállalatok működőképességét  növelik és elősegítik.
26.  Garantálja, hogy a közbeszerzésekre és a hazai beruházásokra vonatkozó pályázati felhívásokban megfogalmazott feltételek preferálják a magyar vállalatokat,  biztosítsanak valós lehetőséget számukra.
27.  Alakítson ki szorosabb kapcsolatokat velünk rokonszenvező országokkal (Lengyelország, Horvátország, Olaszország és más közép-európai országok), kössön velük stratégiai szövetséget.

9.§.  Gazdasági szuverenitás biztosítását 

28.      Nagyobb ellenőrzés alá a külföldi tőkebeáramlást,  országokra lebontva!

10. §. Éltető alkotmányos rendet, működő jogállamot
Az éltető alkotmányos rend, a működő jogállam kialakítása és a nemzeti érdekérvényesítés érdekében mára sürgető feladattá vált.  A  Szent Korona értékrenden alapuló új magyar alkotmány (Alaptörvény) megalkotása, mely méltatja a keresztény örökséget, s melynek célja az évezredek alatt kiérlelt, jellegzetesen magyar Alkotmány útjához való visszatérés, a megszakadt jogfolytonosság helyreállítása alapvető feltétele a társadalmi Fordulatnak.
Ennek érdekében
29.   Indítványozza a politikai döntéshozóknak és az ország választópolgárainak – népszavazással megerősített – törvény elfogadását, amely kimondja:
1.     a jelenkori magyar állam – közéletünk alkotmányos hagyományaihoz kötődően - a történelmileg létezett magyarországi államrendszerekkel  folytonosnak tekinti magát, tehát államformája alkotmányos monarchia, királyság;
2.     az országgyűlés elrendeli Magyarország alkotmányos jelentőségű jogszabályainak (jogalkotásának és államszervezetének) négy éven belül történő felülvizsgálatát, majd országgyűlési megerősítését és új törvények megalkotását azért, hogy mind a történelmi folyamatosság, a magyarországi alkotmányos gondolkodás hagyományai, mind a jelenkor társadalmi-nemzetpolitikai követelményei kellő súllyal érvényesüljenek.
30.     Kapjon különösen meghatározó szerepet
    1. a magyar nemzet azonosságának és értékeinek megőrzése államhatárokra tekintet nélkül;
  2.    Magyarország Szent Koronájának azon – minden államformában tiszteletben tartandó – eszméje, amely szerint
  a)    a megosztott és ellenőrzött hatalom forrása az önrendelkező nemzet;
  b)    az állam és nemzet főhatalmát a Szent Korona  és a Király jelképezi és egyben megszemélyesíti, mint a főhatalom alanya;
  c)     A Szent Korona minden tulajdon forrása az országon belül, s jelképe nemzetközi tekintetben;
  d)  az együtt élő magyarok sajátos hagyományokra és vallásra tekintet nélkül szerves közösséget alkotnak egy magasabb rendű közös cél szolgálatában;
  1. az elszakított magyar nemzeti közösségek (népcsoportok) szellemi és anyagi létfeltételeinek, önrendelkezési jogának szavatolása, érvényre juttatása mind a belső, mind az államközi viszonyokban;
  1. a magyar és más közép-európai együtt élő népek érdekközösségének és együttműködésének erősítése és szolgálata, különös tekintettel Magyarország és a Kárpát-medencei közös lét (kultúra, gazdaság, politika) iránt a múltban és jelenben kötődést mutató személyekre és közösségekre, a Duna-völgyi népek közös sorsára és önkormányzati, demokratikus hagyományaira.


Budapest, 2010. március 15-én

                                                                  A Magyarok Világszövetsége
http://www.mvsz.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Keresés ebben a blogban

Oldal statisztika: összes oldalmegjelenítés