Archiregnum

A Magyar Királyságban a Jóisten lakozik. Jelenléte annyira áthatja a szívünket, hogy még a Földünk megjelölésére is az Úr nevét használjuk. Úr, uruszág, ország, mondogatjuk királyságunkról. Uradalmakról beszélünk, mint a rendezett élet legkisebb egységéről. A Jóisten lelke van a Föld erejében, a Nap sugarában és a Szél zúgásában! A teremtés, a Mindenség koronája ez a királyság: az Isten országa, a világ legnagyobb csodája! A Mindenhatónak, a Földnek és a Népnek az egységét pedig az Égből alászállott Szent Korona pecsételi meg! Annyira szeretjük az összetartozás égi jelét, hogy egylényegűvé váltunk vele. Bennünk, általunk kelt életre a Szent Korona. Képe minden születő gyermeknek a szívében ott ragyog! Ez a fénylő tökéletesség összefűzi mindazokat akik valaha ebben a királyságban éltek. Az e világi és a mennyei élet összetartozik, mert a Szent Korona Királysága örök életű. Ez az evangéliumra épült ország jelként lebeg Ég és Föld között. A Világ más birodalmai úgy neveznek bennünket Archiregnum, Őskirályság, Főkirályság, Mintakirályság! Ebben a hazában az országos tisztségek viseléséért jár a legmagasabb fizetség, mert az Ország felemelkedése a legnagyobb dicsőség! A határokat és a törvényeket az Úristen jelölte ki, hogy mindenki kövesse az Örök Rendet! A mércét, amellyel a Szent Király megvalósítja a Mindenható tervét Budapesten őrzik örök emlékeztetőül, hogy mindenki emlékezetében tartsa: Mindenki azonos a Jóisten előtt! Az emberek a szerződéseiket a Jóisten papjai és szerzetesei előtt kötik, mert vallási szerződés minden egyezség. Az Isten papjai és szerzetesei életre szóló házasságban élnek, mivel a Jóisten a férfit és a nőt párnak, egynek teremtette! Az igazság szeretete igazgatja ezt az országot, mert az igazságérzet a Jóisten szeretete! Ez az ősi, égi eredetű királyság a Magyar Királyság! Isten és a Szent Korona nevében küzdjünk Nemzetünk felemelkedéséért!

Budavári Királyi Palota

Budavári Királyi Palota

Támogatja Nagy-Magyarország, a Magyar Királyság területeinek egyesítését!

Királyi bejegyzések archívuma

A királyi oldal rendszeres olvasása jót tesz a Magyar Királyságnak és Önnek egyaránt!

2010. február 28., vasárnap

Szorosabb EU-NATO együttműködés

 
Az európai védelmi miniszterek találkozóján a NATO-főtitkár több javaslatot is ismertetett, melyek célja az Európai Unió és a NATO közötti politikai együttműködés erősítése.A két szervezet közötti politikai kapcsolatokat mindenekelőtt Ciprus megosztottságának problémája blokkolja. Anders Fogh Rasmussen NATO-főtitkár egy biztonsági megállapodást javasol az EU és Törökország között, amely érdemben is bevonná Ankarát az EU kül- és biztonságpolitikájába, továbbá több koordinációt sürget a két szervezet katonai eszközeinek hatékonyabb felhasználása érdekében. A találkozó házigazdája, Carme Chacón spanyol védelmi miniszter szerint „ez a legjobb pillanat” a NATO és az EU közötti kapcsolatok javítására. 
 


Euvonal, MTI

2010. február 23., kedd

Emeljük fel hangunkat a Magyar nyelvhasználatért a Felvidéken!

A magyar nyelvhasználatért
A szabad magyar nyelvhasználatért tüntetnek Révkomáromban a Selye János Egyetem hallgatói. A szlovákiai magyar fiatalok szerint folyamatosan tiltakozni kell az államnyelvtörvény ellen. A tüntetésre kaptak engedélyt, a szlovák rendőrség is készül.  A szervezők arra számítanak, hogy legalább 5000-en elmennek a rendezvényre. Bízunk benne, hogy a jóérzésű szlovákokat is megszólítjuk ezzel, hogy az anyanyelvünket szabadon használhassuk egész ország területén, ott, ahol ezt az ésszerűség megköveteli, és egyáltalán nem szlovákellenes, vagy kormányellenes akcióról van szó, ennek ellenére, reméljük, hogy eljut a politikusokhoz is, és a szükséges intézkedéseket, vagy a kéréseket teljesítik – közölte Czibula Ádám, a HÖK-SJE elnöke.

Forrás: DunaTV Híradó
Szerző: Kiss Réka 
 
 

Csángómagyarok Moldvában


A csángók több országban élő magyar nyelvű kisebbségi népcsoport összefoglaló neve, melynek együttes lélekszáma közel 1 millió fő. Három fő csoportjuk van: a moldvai csángók, a gyimesi csángók és a barcasági csángók.
„Vajha Moldvának is kies parlagjai,
A’ Meddig terjednek a’ Pontus habjai,
Magyar Koronánknak árnyékába menne,
S a’ Tsángó Magyar is Polgártársunk lenne!!!”
(Csokonai Vitéz Mihály: Marosvásárhelyi Gondolatok, 1798)
Fájl:Harta.jpg

Moldvai csángók

A moldvai csángók Moldva tartományban élnek, a negyedmilliós moldvai katolikus lakosság legnagyobb részét alkotják. A magyarul még tudó moldvai csángók száma a legutóbbi felmérések szerint 162 ezer körülire tehető, ez a népcsoportnak csak mintegy egynegyede. Eredetük nem tisztázott pontosan. A népcsoport magját feltehetően a honfoglaláskor határőrzőként kint hagyott magyarok alkották, akik mellé a magyar királyok a 1213. században erdélyi és Felső-Tisza-vidéki magyarokat telepítettek. A 1517. század között magyar husziták és erdélyi menekültek csoportjai érkeztek, az 1764-es madéfalvi veszedelem után pedig nagyszámú székely népesség telepedett le. Az utóbbiak leszármazottaik alkotják a mai magyar nyelvű moldvai csángók többségét. A moldvai csángók egy kisebb része, az északi csángók a magyar nyelv olyan változatát beszélik, amely sok vonásában a középkori magyar nyelvet őrzi. Számos olyan régi szavuk van, amely a mai magyar nyelvből már eltűnt (filjesz, ahét, bücsü, csúkmony, eszüdni, jü, külpis stb.), ezenkívül sok román jövevényszót is használnak. Ma ez a magyar nyelv egyetlen önálló regionális dialektusa (vagyis nem csupán a magyar nyelvjárások egyike, hanem az irodalmi nyelvtől erősen különböző nyelvváltozat). Beszédük nehezen érthető más magyarok számára. A moldvai csángók nagyobb része a székely nyelvjárásokhoz hasonló nyelvváltozatot használ, csak több benne a régies szó és nyelvi forma, illetve a román kölcsönzés, mint a mai székelyek nyelvében.
Csoportjaik:
  • Északi csángók:
Románvásár (Roman) közelében élnek. Főbb településeik: Szabófalva, Kelgyest, Újfalu, Jugan, Tamásfalva, Dzsidafalva. A legrégebbi csoportot képviselik, akik máig megőrizték középkori dialektusukat. Létszámuk kb. 50-65 000 fő.
  • Déli csángók és „székelyes csángók”:
Bákó (Bacau) és Vráncsa (Vrancea) megyékben laknak, az Aranyos-Besztercébe futó Tatros, Uz, Szalonc, Ojtoz és Tázló patakok völgyében, valamint a Szeret folyó torkolatvidékén. A magyar anyanyelvű moldvai katolikusok mintegy 80%-a ehhez a csoporthoz tartozik.
A moldvai csángó településeket lásd a Moldvai csángók szócikkben!

Gyimesi csángók 

A gyimesi csángók Moldva és Erdély határán, a Tatros folyó forrásvidékén élnek. Őseik a 1718. században csíki székely és moldvai magyar falvakból vándoroltak ki. Fő foglalkozásuk a havasi állattenyésztés és a fakitermelés.
Településeik:

Barcasági csángók 

A barcasági csángók a 11. századi besenyő határőrzők maradékai, akik a Barcaság délkeleti szegletében, Brassó közelében laknak. Magukat magyaroknak mondják, a szomszédos székelyek hívják őket csángóknak, ismeretlen okból. Nyelvük nagyjából megegyezik a székelyekével, korábbi saját nyelvjárásukról (ha volt egyáltalán) sejtéseink sincsenek. A Négyfaluban és a Háromfaluban lakó fő csoportjukat hétfalusi csángóknak nevezik. Az evangélikus felekezet követői, amelyet abban az időszakban vettek fel, amikor a brassói szászok jobbágyai voltak.
Településeik:

Egyéb csángó eredetű vagy kapcsolatú csoportok

Besszarábiai magyarok

Besszarábia a mai Moldova Köztársaságot és a mai Ukrajna két déli megyéjét, az Odessza tartományhoz tartozó Ismail és Cahul megyéket jelenti. Korábban úgy tudták, hogy az itt élő egykori csángók a 19. század elejére felszívódtak a románok és az oroszok közé, éppen ezért meglepetésként hatott az az új információ, hogy 1940-ben Ismail járáson belül Ismail városban 21 magyart írtak össze, míg Galileşti (ukránul Desantnoye) faluban további hetet. Míg Ismail város esetében esetleg feltételezhető, hogy a magyarok az ottani kikötő vonzása folytán kerültek oda, az attól légvonalban kb. 40 kilométerre fekvő Galileşti esetében ezzel nem magyarázható a jelenlétük, annál is inkább, hogy egyetlen más "kikötői nemzet" (török, görög, német) tagja sem élt ott.[3] Zöld Péter a besszarábiai Csöbörcsökön még szintén találkozott katolikus magyarokkal.

Bolgár csángók 

Az 1800-as évek elejétől kezdve bolgár vendégmunkások mennek csángó vidékekre, akiket Bulgáriába való visszatértükkor csángóknak neveznek. Penka Csangova, Magyarországon élő kutató szerint "Nagyapám csángó neve (Ivan Csangov) elképesztheti a magyar olvasót, de én hozzáteszem, hogy nem nagyapám volt az egyetlen Moldvában járt bolgár. Elbeszélése szerint más csángó falvakban is dolgoztak bolgár vendégmunkások abban az időben, akiket szintén csángóknak neveztek. Én is találkoztam velük az 1945-50 közötti időkben, a háború dúlta bolgár kertészetekben, amikor megpróbáltam segíteni rajtuk. Jöttek hozzám mint a kisbárányok és mondták: „Jaj, Penka néni, én is csángó vagyok, az én nagyapám is járt Moldvában”. (Dr. Gál Mihály: Bolgár csángók. Moldvai Magyarság, 2007/5) "A török birodalom 1396-ban megdöntötte a bolgár cárságot és az elfoglalt országot törökösíteni kezdte, ennek részeként az elfoglalt településeknek török nevet adtak. Állítólag ekkor kapta a nevét Csangur-Dere falu is (1906 óta Malko Trnovo /Kis Tüske/, Haskovo megye, Dél-Bulgária, 490 lakos). Alexander Djurov, bolgár történész és a bolgár-magyar kapcsolatok kutatója szerint, a Csángur-Dere egy szóösszetétel, mely az oszmán törökben a következőt jelenti:
csan = csengő, kolomp
-gur = helyhatározó, ugyanúgy, mint a magyar helynevek végén levő -d, például Sárosd, Diósd.
dere = völgy
Tehát Csángur-Dere magyarra Csengőd Völgyeként fordítható (vö. a magyarországi Csengőd helynévvel). Nyilván ma már nem igazán lehet eldönteni, hogy ebben az etimologizálásban mennyire játszott közre a csángó népnév egyik lehetséges (általam nem támogatott) magyar magyarázata, miszerint a csángó név a lovak nyakára akasztott csengővel hozható kapcsolatba (így az állatok ütemes zenével jelezték a csángók érkezését). A helyzetet bonyolítja az is, hogy sok esetben a 20. század eleji bulgáriai szlávosításnak olyan ősi (protobolgár) helynevek is áldozatul eshettek, amelyek nem az oszmán-törököktől, hanem a nyelvészek által csuvasos türkként meghatározott protobolgár nyelvből erednek." (Dr. Gál Mihály: Bolgár csángók. Moldvai Magyarság, 2007/5)

Bukovinai székelyek (bukovinai csángók) 

Korábban néha csángóknak nevezték az 1764-ben, Mária Terézia idején lezajlott madéfalvi /Madéfalva/ vérengzés után Csíkból és Háromszékből Moldvába menekült azon székelyeket is, akiket 1776 és 1786 között a Habsburg udvar a romániai Bukovinába, a mai Szucsáva megye területére telepített. A bukovinai székelyek esetében azonban a csángó megnevezés hamis, és ők maguk sem fogadják el. Annyi közük mégis van a csángókhoz, hogy amikor a moldvai székely menekültek közt a telepeseket toborozták, feltehetően őshonos moldvai magyarok is csatlakoztak a Bukovinába költözőkhöz. A bukovinai székelyeket csángóknak az 1880-as évek elején kezdték nevezni a budapesti sajtóban, amikor először merült fel hazatelepítésük terve. 1883-ban elkezdődik a visszatelepítésük, ekkor alakulnak meg a máig létező al-dunai (Hertelendyfalva, Sándoregyháza, Székelykeve) és a dévai (Déva, Vajdahunyad, Sztrigyszentgyörgy, Csernakeresztúr) székely kolóniák. A II. világháború alatt megtörténik a teljes kitelepítés, először Bácskába, majd annak elvesztése után Magyarországra. Az al-dunai (Pancsova melletti) és dévai falvak mellett ma a bukovinai székelyek elsősorban a Dunántúlon élnek, fontosabb településeik: Bonyhád, Kakasd, Tevel, Egyházaskozár stb. 1989 után szoros kapcsolat alakult ki egyrészt a szétszóródott bukovinai székelyek között, másrészt köztük és a székely anyaszékek között. A Magyarországon élő bukovinai székelyek országgyűlési képviselője Potápi Árpád, aki Bonyhád körzetben szerezte meg immár többedszerre mandátumát.

www.wikipedia.hu

Nagy Magyarország - a Magyar Királyság

Egyesítsük szeretett Hazánkat! Növekedjen gyorsabban a Magyar Népesség!

http://ths8.iwiw.hu/0801/club/00/10/12/51/6/club_1012516_1206800218631_tn2

Magyar nyelvű tanítóképzés Vajdaságban

Vajdaság a Magyar Királyság része
A Vajdaságban 2400 tanító kell pedagógiai végzettséghez jusson
Megkapta a működési engedélyt a szabadkai magyar tannyelvű tanítóképző kar, kétéves akkreditációs folyamat eredményeként. A Vajdaságban 2400 tanító kell pedagógiai végzettséghez jusson, számukra is lehetőség az akkreditált kar. A szabadkai tanítóképző megalakítását évekkel ezelőtt a VMSZ kezdeményezte, és már sokkal korábbra tervezték a felsőfokú oktatási képzés elindulását. Nagyon sok kulturális eseménynek adunk helyet és nagyon sok olyan rendezvénynek adunk helyet, ami a vajdasági magyarság érdekeit szolgálja, legyen az a pedagógus szövetség ülése, legyen az a nemzeti intézményekkel kapcsolatos tevékenységek, tehetséggondozás és egyéb elfoglaltság és tevékenység, ami a vajdasági magyarságot egészében érintik – fejtette ki Takács Márta a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Dékánhelyettese.
Forrás: DunaTV Híradó
Szerző: Kabók Erika

2010. február 20., szombat

Globális feladatok ENSZ 2009

Őfelsége I. Levente Apostoli Magyar Király 

minden nemzet és mind a közel 7 milliárd Földlakó barátja!

 

Össze kell fognunk a Bolygó intelligencia szintjének növekedéséért és a jólétért! Az emberi élet védelme, a szeretet, a béke intelligens emberi magatartásmód! A klímaváltozást meg kell állítani! Minden ember éljen egészségesen, jólétben, szeretetben, boldogságban!
UNITED NATIONS
    YEAR IN REVIEW 2009

2009 – Arctic ice is melting faster than ever before. Amid many other crises – food, energy, recession and pandemic flu – United Nations Secretary General Ban Ki-moon urged the world to take on these challenges together.

SOUNDBITE BAN KI-MOON:
“If ever there were a time to act in a spirit of renewed multilateralism – a moment to create a United Nations of genuine collective action – it is now.”


There were also signs that the international political climate was changing, as a last remnant of the Cold War was about to melt.  The Russian Federation and the United States pledged to cut their nuclear arsenals. US President Barack Obama addressed the UN Security Council.

SOUNDBITE OBAMA:
“We will move forward with the ratification of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban-Treaty and open the door to deeper cuts in our arsenal…And no matter how great the obstacles may seem, we must never stop our efforts to reduce the weapons of war.”

Russian President Dmitry Medvedev:

SOUNDBITE MEDVEDEV:
“Today’s meeting is ushering in a time of large scale and serious work – work that I am convinced will dramatically improve the situation in the world.”


At the same time nuclear and missile tests by North Korea, and continued uranium enrichment by Iran, caused widespread concern.

French President Nicolas Sarkozy:

SOUNDBITE SARKOZY:
“What I believe is that if we have the courage to affirm and impose sanctions together against those who violate resolutions of the Security Council, we will be lending credibility to our commitment towards a world with fewer nuclear weapons and eventually no nuclear weapons.”

Another UN priority in 2009 – the fight against world poverty. Financial markets began to recover slowly, but incomes and jobs did not. An estimated 100 million people fell below the poverty line this year – as the “near poor” became the “new poor”.

One of the major consequences of poverty – instability – posed a challenge in many parts of the globe.

In 2009, nearly 120.000 UN peacekeepers were deployed in 17 missions around the world.
But the mission in Darfur, Sudan still lacks critical assets like transport trucks and helicopters.
And hundreds of thousands of internally displaced people are still struggling to survive in miserable surroundings.

Sexual violence against women continues, but often these crimes are unreported because of the stigma surrounding rape.
Female police officers are playing a major role in breaking down these barriers.
Lubasi Matakala from Zambia:

Soundbite Lubasi Matakala:
“We come in, try to give them morale and support in all angles of life and that’s why we are here trying to console the depressed and the oppressed.”


Meanwhile in Southern Sudan the world’s largest ever disarmament and reintegration Program is underway, aiming to help 180.000 ex combatants return to civilian life.


Off the coast of Somalia, pirate attacks more than doubled this year. The Security Council renewed the authorization for states to enter Somalia’s territorial waters to fight piracy and armed robbery at sea.

In Somalia itself, the recent heavy fighting in Mogadishu has forced over 200.000 people to flee their homes. Under Secretary-General for Political Affairs, Lynn Pascoe:

SOUNDBITE PASCOE:
After years of conflict, peace will not come to
Somalia overnight. Stability must be promoted,
national and external spoilers must be neutralized.   

The UN has the daunting task of crossing  frontlines to feed more than 2 million people every month. Running out of food, the world body appealed to member states to make good on their pledges to help.

World Food Program Executive Director, Josette Sheeran:

SOUNDBITE SHEERAN:
“We start each year needing to raise all the money that we get and we need to raise about 5-6 billion dollars a year right now with the crisis.”

After decades of bloody fighting, the civil war in Sri Lanka is finally over. But thousands of Tamils are still forced to live in camps.In Myanmar the release of political prisoners fell short of expectations, in spite of UN efforts.

SOUNDBITE BAN KI-MOON:
“There should be dialogue with all of the stakeholders in Myanmar and Of course all political prisoners must be released including Aung San Suu Kyi.” 

Meanwhile refugees have fled Myanmar to makeshift camps in Thailand, where the UN Refugee Agency’s Goodwill Ambassador Angelina Jolie visited.

Sound up: jolie (“do you have a big family? Husband, children?”) 


Violence in the Middle East continued in 2009. Early in the year Ban Ki-moon denounced an attack by Israeli forces on a UN compound in Gaza.

SOUNDBITE BAN KI-MOON:
“I'm just appalled, I'm not able to describe how I am feeling, having seen this site of the bombing of the United Nations compound. Everyone is smelling, this is still burning. This is an outrageous and totally unacceptable attack against the United Nations."

 The Secretary-General witnessed first hand the devastation brought about by the Israeli bombardment of Gaza during the three-week war. He also visited a town in Israel, which has often been the target of Hamas rockets from Gaza.

The UN-backed Goldstone commission on the Gaza war found evidence that both Israel and Hamas committed serious war crimes, and recommended further investigations into the conflict. 

SOUNDBITE PALESTINIAN BOY:
“I wish to live in peace like all children of the world. I wish the war would end and we can go back to school.”

After the fighting stopped, UNICEF provided essential supplies to children in Gaza.At the same time, the UN – along with its partners in the Quartet – the USA, the Russian Federation and the European Union - is trying to revive negotiations towards a comprehensive peace in the Middle East.

In Afghanistan, presidential elections revealed widespread fraud but a run-off vote was cancelled after the main opposition candidate withdrew. 

High wheat prices enticed some poppy farmers to switch from illicit crops to growing food, raising a glimmer of hope that Afghanistan’s dependency on opium cultivation could be broken

In the Afghan capital Kabul the UN suffered a major loss. Five United Nations staff members were killed and nine wounded after an attack by armed Taliban militants.

The widow of one of the UN staff members, Emma Mefful  spoke a few days after the attack about her husband, who died while defending the UN compound.

SOUNDBITE EMMA MEFFUL:
He lived a life based on two philosophies: loving his Lord and loving his neighbour.


The Organization was also under attack in Pakistan, where 10 staff members were killed in separate attacks. The UN is helping 2 million Pakistanis who have been displaced by fighting in the north west region. In October, fighting spread to Waziristan, where access to the internal refugees was even more difficult.


In the Democratic Republic of the Congo, a joint Congolese-Rwandan operation to disarm the rebel forces led to retaliatory attacks by the rebels on the local population. The UN refugee agency estimates that 370.000 Congolese fled their homes this year. Both government and rebels are accused of targeting civilians like Fatima Kapuweli:


SOUNDBITE FATIMA KAPUWELI: 
“I want to go home. I want peace so that we can go home. I want to be in my garden, to eat well, to sleep well, and to be with my husband.”  

Women alone in the camps are an easy target for violence. On his tour of the region,  Secretary-General Ban Ki-moon visited a hospital that specializes in treating the victims of rape.

SOUNDBITE BAN KI-MOON:
“The prevention of sexual violence against women must be a top priority. Let us agree: these acts are an abomination.” 

In Haiti, the newly appointed envoy, US President Bill Clinton urged businesses to invest in garment production, agriculture and green energy. After years of political turmoil, there is hope for stabilization in the country.

SOUNDBITE BILL CLINTON:
“We have a great set of leaders down there now. We can turn this around. And because we can, we must.”  


A coup d’etat in Honduras sent President Manuel Zelaya into exile. He addressed the General Assembly by cellular phone, calling for the rule of law to be restored.  


In Mexico a flu outbreak quickly crossed borders. The World Health Organization WHO declared the first flu pandemic in 41 years as infection rates and panic spread across the globe. WHO worked feverishly to create an H1N1 vaccine. In a gesture of global solidarity, nine countries agreed to make 10 % of their vaccine supply available to countries in need.  

Along with disease, turbulent weather patterns swept across international frontiers.  


In Afghanistan, seasonal floods destroyed the houses of 100.000 people.

And in the Philippines, a series of four major storms sent some 400.000 people running to shelters.

Global warming is evident in many parts of the world – glaciers in the Bolivian Andes are melting at a pace surprising even the experts -and the Arctic could be ice free by 2030.

Standing on the arctic ice rim, Ban Ki-moon got a first hand view of the impact of climate change. He urged the world to seal a deal in Copenhagen on a new treaty to succeed the Kyoto Protocol.    

SOUNDBITE BAN KI-MOON:
“Some say tackling climate change is too expensive. They are wrong. The opposite is true. We will pay an unacceptable price if we do not act now.” 

UN Secretary-General Ban Ki-moon convened a high-level conference on Climate Change in New York in September. China was one of the nations that pledged to find solutions. President Hu Jintao:  

SOUNDBITE HU JINTAO:
“We will intensify our effort to conserve energy and promote energy efficiency. We will endeavour to cut carbon dioxide emissions by a notable margin by 2020.”

Small Island countries like the Maldives are especially vulnerable to rising sea levels.  In order to raise awareness of the danger his country faces, President Mohamed Nasheed organized an underwater cabinet meeting.

SOUNDBITE PRESIDENT NASHEED:
“If the Maldives can’t be saved today we do not feel that there is much of a chance for the rest of the world.”

At year’s end the world debated Climate Change in Copenhagen and there was growing momentum towards an agreement to slow down Global Warming.


Local action – global cooperation – the keys to tackling the planet’s enormous challenges – including climate change, poverty, conflict and disease.

In 2009 the United Nations was at the centre of that quest – to safeguard all our futures.


www.un.org

A Király miniszterelnöke

Többet kell tenni - kommentálta a közvélemény kutatások eredményeit a kereszténydemokraták elnöke. Semjén Zsolt hozzátette: a "kétharmad" tekintetében mindenkit óvatosságra int, hiszen a hazai választási rendszer eredményeként ilyen parlamenti fölényt elérni nagyobb tudás kell. A pártelnök hangsúlyozta: erős felhatalmazással kell mélyreható változásokat elindítani.
Névjegy
Semjén Zsolt Teológus, szociológus
Nős, három gyermek édesapja
A KDNP elnök- frakcióvezetője
Bács-Kiskun megye 7. számú választókerületének országgyűlési képviselője
Egyetemi docens
tovább Semjén Zsolt életrajzához 


kdnp.hu
barankovics.hu
iksz.hu
kdsz.hu
Hazánk
Konyvek

www.kdnp.hu

2010. február 18., csütörtök

Erdély és Kárpátalja Szövetségben

Erdélybe költözött Kárpátalja - a Hargita megye Kulturális Központ meghívására az ungvári állami televízió Erdélybe látogatott
A Hargita megye Kulturális Központ meghívására az ungvári állami televízió magyar szerkesztőségének munkatársai öt helyszínen mutatják be - filmeken keresztül - szülőföldjüket az érdeklődőknek. A filmkaraván Székelyudvarhelyre is ellátogatott. Kárpátalján javítani kell a magyarság helyzetét, főleg az oktatás területén: legyen magyar anyanyelvi érettségi és felvételi - ezekről beszéltek az ungvári magyar újságírók. Ez a Magyar Királyság azon része, amelyről többet kell tudjanak Erdélyben. Az, hogy eljönnek ide kárpátaljai, testvéreink és ők maguk mondják el élő szóban és ráadásul nemcsak száraz információkat közölnek, hanem filmeken keresztül mutatják meg az ő életüket, azokat a részeket, ahová a székely ember gyakrabban kell ellátogasson, ez sokkal plasztikusabban mutatja meg az ők életüket – mondta Szabó Károly, székelyudvarhelyi könyvtárigazgató. Az ungvári tévések állandó tudósítói a Duna Televíziónak. Kovács Géza, a Kárpátaljai Állami Televízió szerkesztőség vezetője elmondta, a világ magyarsága megtudhatja azt, hogy mi történik Kárpátalján, ehhez nagyobb nézettségű televíziókra van szükség. A filmkaraván ma Nagyszebenben, holnap pedig a körút utolsó állomásán, Csíkszeredában mutatkozik be. DunaTV

Rákóczi Szövetség

Vezetőképzőt szervez a Rákóczi SzövetségIfjúsági találkozóval egybekötött vezetőképzőt szervez Budapesten középiskolai szervezetei számára péntektől vasárnapig a Rákóczi Szövetség – közölték a szervezők 
A rendezvény, amelynek célja az ifjúsági szervezetek kapcsolatépítése, az érték és az ifjúság témáját járja körül. A közlemény szerint a találkozón előadást tart Mikola István (Fidesz) volt egészségügyi miniszter, Lukács Csaba újságíró, a Magyar Baptista Szeretetszolgálat mentőcsapatának tagja. Felszólal Szűrös Mátyás volt köztársasági elnök, Raffay Ernő történész, valamint Csermely Péter biokémikus, egyetemi tanár, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke. A Rákóczi Szövetség 1989-ben alakult azzal a céllal, hogy a határon túl élő magyar kisebbségek nemzeti, kulturális, szellemi, közművelődési és érdekképviseleti tevékenységét segítse és hatékonyan részt vállaljon identitástudatuk megőrzésében. Nevéből adódóan a szövetség másik fontos feladatának tekinti II. Rákóczi Ferenc fejedelem szellemi örökségének és emlékének megőrzését és a magyar kulturális hagyományok ápolását. A szövetségnek jelenleg Kárpát-medence szerte több mint kilencezer tagja, és csaknem kétszáz helyi szervezete van.

(mti)

2010. február 17., szerda

Magyarország Vajdaság és Szerbia EU csatlakozása mellett


  
Magyarország a mindenkori kormány pártállásától függetlenül támogatja Szerbia felvételét az Európai Unióba – jelentette ki az Országgyűlés európai ügyek bizottságának elnöke a testület keddi (2010. február 16.) ülésén. Nemzeti érdekünk, hogy az Európai Unió bővüljön, (...) minél több országban éreztesse stabilizáló hatását” - mondta a politikus a bizottsági ülésen, amelyen a szerb parlament küldöttsége is részt vett. http://www.euvonal.hu


 A Magyar Királyi Udvar álláspontja szerint a Vajdaság kerüljön vissza Magyar fennhatóság alá, hisz Nándorfehérvár a Magyar Királyság történelmi része!


Amerikai magyarok az EBESZ fellépését sürgetik Felvidék ügyében

Azt kérik, adják értésére Szlovákiának, hogy az ország nyelvtörvénye "elfogadhatatlan".


Az egyik vezető amerikai magyar szervezet, az Amerikai Magyar Szövetség (AHF) azt sürgette az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet kisebbségi főbiztosától: adja értésére Felvidék kormányának, hogy az ország nyelvtörvénye "elfogadható kell legyen" - tájékoztatta az AHF szerdán az MTI-t. Az AHF Knut Vollebaeknek küldött levelében hangsúlyozta: a felvidéki-szlovákiai nyelvtörvény összhangban kell legyen Felvidék-Szlovákia kötelezettségvállalásaival, a nyugati értékekkel, a demokrácia elveivel és azon nemzetközi normákkal, amelyeknek betartása mellett Felvidék-Szlovákia az EBESZ tagjaként elkötelezte magát. "Ez a törvény sokkal emberibb és demokratikus átdolgozásának kötelezettségét jelenti (...) akkor lesz elfogadható a 21. századi Európában" - írta az AHF. A Frank Koszorús társelnök által jegyzett hét eleji levélben az olvasható: a nyelvtörvény nemcsak jelentős vitát szült Szlovákiában, hanem a NATO olyannyira szükséges belső egységére is hat, mivel két NATO tagállam kötelessége baráti konszenzusra jutni nyelvi kérdésekben.
Feldolgozta: Pagonyi Judit Forrás: MTI 2010.02.17. szerda 15:25 (http://www.dunatv.hu)


A Magyar Királyi Udvar álláspontja szerint a Felvidék a Magyar Királyság része, tehát Pozsonyt a Magyar Parlamentnek kell alárendelni és maximálisan kell biztosítani az emberi jogokat minden fél számára! A magyar-szlovák összefogással erősödő közép-európai politikai és gazdasági centrummá válunk, mely mindkét fél érdeke. Szeretet alapon kell konszenzusra jutni, mivel Őfelsége a Magyar Király egyik nagymamája szlovák anyanyelvű volt, a másik magyar, mégis nagyon szerette a két család egymást! Jöjjön létre az egység, hogy nagyobb eséllyel vegyük fel együttesen a versenyt az Angol Királynő által vezetett Egyesült Királysággal!
2010. február 16., kedd

Erdélyben minden Magyar felelős minden Magyarért

Hivatalosan elindult Kovászna megye közösségépítő programja.


Szimbolikus helyszínen, Hunyad megye egyik önálló magyar tanintézményében, a Dévai Téglás Gábor Iskolaközpontban írták alá a Háromszék-Hunyad megye együttműködési megállapodást február 15-én. Ezzel hivatalosan elindult Kovászna megye közösségépítő programja – tájékoztatott a megye sajtóirodája. Egy évvel ezelőtt Sepsiszentgyörgyön jelentette be az egyik erdélyi magyar EP-képviselő és Antal Árpád András polgármester a Székelyföld Partnerség kezdeményezését.  Nemzeti cél érdekében kell összefognunk, a Székelyföld belső anyaországként kell megnyilvánuljon. A következő tíz évben Hunyad megyében a magyarság meg kell duplázódjon. Nagyon fontos, hogy találtunk lelkes embereket, akikkel el lehetett indítani a programunkat" – mondta Tamás Sándor a megállapodás aláírásakor. Kovászna Megye Tanácsának elnöke szerint a cél az, hogy ez a keretegyezmény megteljen tartalommal. Meg kell megmondani, hogy mi a teendő, a Hunyad megyei közösség igényeire kell odafigyelni – mondta a politikus. Az EP-képviselő szerint a demográfiai adatokra oda kell figyelni és a civil szervezetek, az egyházak, iskolák és a közéleti szereplők összefogása megfelelő politikai háttérrel eredményes lesz. Ez a program is azt bizonyítja, hogy tudunk együtt gondolkodni, és ez nemcsak elméleti, de gyakorlati síkon is megmutatkozott.  Hunyad megye tele van magyar történelmi emlékhelyekkel, amelyeket a székelyföldieknek is érdemes megismerniük. Az RMDSZ EP-képviselője beszámolt arról, hogy a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma egy olyan stratégia kidolgozásán munkálkodik, amely több pillérre, a templomra és az iskolára, illetve a bölcsődére épül. Gratulálni kell ehhez az iskolához, amelyet itt Déván összefogással hoztak létre – mondta Antal Árpád András. A sepsiszentgyörgyi polgármester szerint Székelyföldön a testvérkapcsolatok általában Magyarország fele fordultak, de most már itt az ideje az erdélyi összefogásnak, Erdély Magyarországhoz csatolásának.  Azt szeretnénk egész Erdélyben az emberek büszkébbek lehessenek magyarságukra – hangsúlyozta Antal Árpád András. Sepsiszentgyörgy elöljárója szerint mindkét közösségen múlik, hogy milyen konkrét hozadéka lesz ennek a programnak, nem véletlenül szerepel az együttműködési megállapodás szövegében, hogy „Erdélyben minden magyar felelős minden magyarért”.*

* Magyar Királyi Udvar átirata

2010. február 10., szerda

Svéd Királyság - I. Oszkár Svéd Király (1799-1859)


I. Oszkár Svéd Király (1799. július 4.-1859. július 8.)

Crownprince_Oscar_of_Sweden_painted.jpg image by Jan-Maarten2I. Oszkár (Párizs, 1799. július 4.Stockholm, 1859. július 8.) Svédország és a vele 1814-óta perszonálunióban álló Norvégia királya 1844-től haláláig. A Bernadotte-ház második uralkodója. Trónra lépése után számos reformot támogatott, uralkodói stílusára a paternalizmus volt jellemző. 1848 után gondolkodás módja egyre konzervatívabbá vált, főként alkotmányos kérdések tekintetében. külpolitikáját az orosz-ellenesség jellemezte.

Származása, ifjúkora 

Édesapja Jean Baptiste Bernadotte volt, a francia forradalom tábornoka, Franciaország marsallja, később 1818-tól Svédország (XIV. Károly János néven) és Norvégia (III. Károly János néven) királya. Édesanyja pedig Napóleon francia császár korábbi jegyese, Désirée Clary volt. Szüleinek egyetlen gyermekeként született. Keresztapja Napóleon lett. 1810-ben költözött szüleivel Párizsból Stockholmba. A költözés oka az volt, hogy apját a svéd országgyűlés (Riksdag) megtette trónörökösnek (södermanlandi hercegnek), mint XIII. Károly svéd király fogadott fiát. Apja felvette a lutheránus hitet és megtanulta a nyelvet. Oszkár 1818 óta (apja trónra lépésétől) trónörökös volt, valamint tengernaggyá, az I. lovasdandár parancsnokává és az upsalai, lundi és kristianiai egyetemek kancellárjává nevezték ki. 1822-ben körutazást tett Németországban és Olaszországban, majd később látogatást tett Oroszországban is. 1824-től Norvégia alkirályaként működött.
1838-ban apjának gyanússá vált fia, hogy ellene szervezkedik, és változást akar a miniszterek személyében, vagy esetleg le akarja mondatni apját. Nem bizonyított, hogy Oszkár támogatta a Liberális Pártot apja ellenében, az viszont tény, hogy rossz szemmel nézte apja despotikus uralkodását. Liberalizmusa már trónrakerülése előtt is megnyilvánult, a közoktatást támogató írásában (1839), valamint az 1840-ben[1], Stockholmban álnév alatt megjelent írásában ("Om Straff och straffanstalter"), melyben a börtönreformokat támogatta, a kínzások és halálbüntetések betiltását, ugyanakkor fellépett a börtönben élők életkörülményeinek javításáért.

Svéd Királyi Trón
(Forrás: www.royalcourt.se)
Audiensrum på Kungliga slottet med vävda tapter. Foto: Kungl. Hovstaterna/Alexis Daflos.

 

Uralkodása 


Apja halála után 1844-ben lépett trónra. Trónralépése után számos reformot támogatott. Kezdeti liberalizmusa és az adópolitikáról, a sajtószabadságról és a büntetőjogi reformról alkotott nézetei egybeestek a politikai változások szükségességével és az iparosodás követelményeivel. Ezek mellett ő tette az első lépést a nemek közötti egyenlőség kivívásásra, mikor 1845-ben keresztül vitte azt a törvényt, melyben kimondta, hogy a férfi és női örökösök (testvérek) egyenlően kell részesülniük az örökségből, amennyiben az elhalt nem végrendelkezett. 1846-ban felszámolta a céh rendszert. Jogalkotásában azt a szempontot vette figyelembe, hogy országainak gazdagságát növelje, 1857-ben a svéd parlament kijelentette, hogy egyik elődje sem tudott ilyen jólétet biztosítani alattvalóinak. Oszkár a skandináv államok szövetségének híve volt, s mint ilyen a perszonáluniuóban áló két országot, Norvégiát és Svédországot ugyanolyan jogokkal ruházta fel, megalkotva a két ország közötti egyenlőséget. Nyomatékosításként új zászlót és címert készíttetett, melyben mindkét állam szerepet kapott. Az 1850-es években foglalkoztatta a 3 skandináv királyság egyesítse egy unióban, ám nehézségek miatt ez nem valósulhatott meg. Hogy Norvégiával kapcsolatát még szorosabbra fűzze, 1847. augusztus 21-én megalapította az Olaf-rendet, Olaf, norvég király tiszteletére, kinek nevéhez fűződik az első sikeres kísérlet Norvégia keresztény hitre térítésében. A Schleswig-Holstein tartományokért folytatott harcokban Dániát támogatta a poroszok ellen (1848–52). A két tartomány német lakói lázadtak fel a dán annexió ellen. Oszkár Csapatokat vezényelt először Funen, majd Jütland vidékére, később pedig Észak-Schleswigbe (1849-50-ben). Közrejátszott a malmöi tűzszünet aláírásában is (1848. augusztus 26). Az 1852-es londoni jegyzőkönyvben pedig azok között szerepelt, akik garanciát vállaltak Dánia sértetlenségéért, Schleswig-Holstein megtarthatta függetlenségét, de továbbra is a dán korona része maradt. Attól tartva, hogy Oroszország igényt formálhat a Varangerfjordra, Oszkár semleges maradt a krími háborúban, később pedig szövetségre lépett Nagy-Britanniával és Franciaországgal (1855. november 25.), hogy országainak területi sértetlenségét fenntarthassa. 1857 őszén gyengélkedése miatt átengedte az ország vezetését fiának, XV. Károly svéd királynak. A művészetekhez élénken vonzódó király, különösen a zene területén jeleskedett, egy opera, számos dal, keringő és indulók köthetők nevéhez. A spanyol Aranygyapjas rend 968. lovagja volt.

Forrás: Wikipedia

2010. február 8., hétfő

Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010

   

A Pécs Európa kulturális fővárosa logója.

2004-ben Az Európai Unió kulturális minisztériumában úgy döntöttek, hogy Magyarország és Németország egy-egy városa kaphatja meg az Európa kulturális fővárosa címet, melyhez csatlakozott Isztambul .Itthon a kulturális minisztérium szakmai zsűrije Pécs, Eger, Miskolc, Budapest, Debrecen, Győr és Sopron városaira gondolt első körben. 2005. október 19-én született meg a döntés, hogy hazánkban Pécs városához kerüljön a megtisztelő cím. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata december 15-én elfogadta a Brüsszel számára benyújtandó EKF-pályázatot, melynek címe a „Határtalan város” lett. 2006. december közepére fogadták el a kulturális fővárosi projekt nagyberuházásainak terveit.

  Istanbul, European Capital of Culture 2010Pécs, European Capital of Culture 2010Essen, European Capital of Culture 2010


Jókai tér

Dóm tér

Programok:

Dátum Program Helyszín Megvalósító szervezet


2009. december 15–2010. január 31. és 2010. március 14–május 30. Pécs–Fünfkirchen–Pecuh – egy soknemzetiségű város tér(idő)képe Várostörténeti Múzeum Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága


január 2. Világsztárok Pécsett-sorozat Pécsi Nemzeti Színház Pannon Filharmonikusok


január 10. A kulturális főváros programév hivatalos nyitóünnepsége Széchenyi tér Masztodon Kft.


január 15–február 14. Meeting Point 2 – Nemzetközi Képzőművészeti Biennálé Pécsi Galéria Pécsi Galéria és Vizuális Művészeti Műhely


január 22. Magyar Kultúra Napja Pécsi Nemzeti Színház Hungarofest Nonprofit Kft.


január 22–fenruár 28. Ikonkiállítás Szlivenből Cella Septichora Bolgár Kisebbségi Önkormányzat/Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft.


február 7–28. Pécs részvétele a Szarajevói Téli Fesztiválon Szarajevó Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft.


február 18. Világsztárok Pécsett-sorozat POTE Aula Pannon Filharmonikusok


február–november A régió ízei
Gastro Artist Pécsi Férfi Főzőegyesület


március 1–október 15. Érzékek labirintusa Pécs: Várfalsétányok, Kultúrkert, Nevelők Háza udvara, Vidámpark, Nagyharsány Baranyai Alkotótelepek Közhasznú Nonprofit Kft.


március 2–6. Mandulavirágzási Tudományos Napok Pécsi Tudományegyetem Pécsi Tudományegyetem


március 3. Európa – Kelet és Nyugat egységében konferencia Pécsi Nemzeti Színház, PTE KTK díszterme Hungarofest Nonprofit Kft.


március 4–6. Les Rencontres – Találkozások konferencia Pécs, Megyei Közgyűlés díszterme Alliance Française de Pécs


március 4. Világsztárok Pécsett-sorozat Pécsi Nemzeti Színház Pannon Filharmonikusok


március 14–27. 18. Frankofón Hét Pécs Köztársaság téri Általános Iskola, Pécs Menedzsmentközpont, Corso étterem, Trafik, Uránia mozi, Szenes Klub, Ifjúsági Ház, 48-as tér, PTE BTK Tanácsterme Alliance Francaise de Pécs


március 15–április 12. Pécsi Tavaszi Fesztivál Pécsi Nemzeti Színház, Kamaraszínház, POTE Aula, Pécsi Bazilika, Bartók Terem, ZenePark Pécsi Kulturális Központ


március 21. Lengyel–Magyar Barátság Napja Sikorsky-ház, Dominikánus-ház Lengyel Kisebbségi Önkormányzat


március 27–április 3. Görög Hét (Görög Fesztivál) POTE Aula, Cella Septichora, Ifjúsági Ház, Pellérdi Művelődési Ház Görög Kisebbségi Önkormányzat


március A föld szeretője című játékfilm bemutatója
március–november Városfoglalás Pécsi házak, tűzfalak Parti Galéria Művészeti Nonprofit Kft.


március–október Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája kiállítás Nagy Lajos Gimnázium Pécsi Galéria és Vizuális Művészeti Műhely


április 8–11. Nemzetközi Bartók- és Kodály-műhely pécsi kórusokkal Dominikánus-ház, Bartók Terem Pécsi Kulturális Központ


április 9–10. Cigány költők és írók I. Országos Találkozója Művészetek és Irodalom Háza, Rácz Aladár Közösségi Ház Pécsi Cigány Kisebbségi Önkormányzat


április 9–11. Fringe Fesztivál Kamaraszínház, Trafik, Pécsi Est Café, Színház tér, Kossuth tér, Toxic Hungarofest Nonprofit Kft., Pentaton Kft.


április 9. Roma zenei produkciók – Váradi Roma Cafe Művészetek és Irodalom Háza Pécsi Cigány Kisebbségi Önkormányzat


április 10. Roma zenei produkciók – Ifj. Szakcsi Lakatos Béla Jazz Trió Rácz Aladár Közösségi Ház Pécsi Cigány Kisebbségi Önkormányzat


április 10. Világsztárok Pécsett-sorozat Pécsi Bazilika Pannon Filharmonikusok


április 10–május 10. Ravennai Mozaikkiállítás Dóm Múzeum Pécs2010 Nonprofit Kft.


április 14–16. Kultúrák találkozása az európai térben konferencia PAB Székház Pécsi Tudományegyetem, IGYFK


április 15. Gandhi Tehetségkutató Fesztivál Gandhi Gimnázium Gandhi Gimnázium


április 17–május 8. 20. Európai Kulturális Napok, Karlsruhe „Korszakok és világok között – Budapest + Pécs” Karlsruhe Stuttgarti Magyar Intézet


április 21–24. Pécsi Egyetemi Napok Bőrgyár Pécsi Tudományegyetem – Hallgatói Önkormányzat


április 22. Világsztárok Pécsett-sorozat Pécsi Nemzeti Színház Pannon Filharmonikusok


április 23–24. Golden Routes Művészetek és Irodalom Háza Művészetek és Irodalom Háza


április 23-24. 10. Pécsi Diákfilmfesztivál Pécsi Ifjúsági Ház Kulturális Innováció és Kompetencia Központ


április 24. Ederlezi Szent György-napi tavaszváró ünnepség
Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesület


április 26–május 1. Pécsi Táncmaraton Nemzetközi Ifjúsági Találkozó és Folkműhely Jókai tér, pécsi általános és középiskolák Pécsi Kulturális Központ


április 26. Ennio Marchetto (I): Ennio Pécsi Nemzeti Színházáprilis 30–május 2. Krétakör Majális – Városterápiás akciósorozat Széchenyi-akna Krétakör Alapítvány


május 2–16. A Janus Egyetemi Színház vendégszereplése az Isztambuli Európai Egyetemi Színházi Fesztiválon Isztambul Janus Egyetemi Színház


május 4–8. Pécsi Irodalmi Fesztivál Művészetek és Irodalom Háza Művészetek és Irodalom Háza


május 4–15. A Bóbita Bábszínház vendégszereplése az Isztambuli Nemzetközi Bábfesztiválon Isztambul Bóbita Bábszínház


május 4. Michael Flatley: Lord of the Dance Lauber Dezső Sportcsarnokmájus 6–8. Kulturális iránytű Európa jövőjéhez konferencia Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ és a Határokon túli Magyarságért Alapítvány


május 6–9. eUropemania Rókus-domb EUNIC


május 6–8.  szeptember 28–október 1. Review within Review – Nemzetközi folyóirat-találkozó Művészetek és Irodalom Háza, baranyai alkotótelepek Művészetek és Irodalom Háza


május 7–november 30. Pécs MobilArt Kossuth tér, Vasútállomás, Uránbányász tér Dél-Dunántúli Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.


május 9–29. Utazás a török félhold körül Művészetek és Irodalom Háza, Kisgaléria, Jakováli Hasszán dzsámi, Gázi Kászim pasa dzsámija, Széchenyi tér, Jókai tér, Hild-udvar, Művészetek és Irodalom Háza


május 9. Nyitott templomok napja Pécsi Bazilika, Belvárosi Templom zsinagóga, ferences templom, Jakováli Hasszán dzsámi, Líceum-templom, pálos templom, Pius-templom, Szent Ágoston-templom, Xavéri Szent Ferenc-templom, Cella Septichora Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft.


május 12. Világsztárok Pécsett-sorozat POTE Aula Pannon Filharmonikusok


május 13–19. Török Filmhét Uránia mozi, Apollo Art mozi Kulturális Innováció és Kompetencia Központ


május 18–22. Irodalmi utazószalon – EU Literature Goes to Turkey, Turkish Literature Goes to EU
Művészetek és Irodalom Háza


május 18. –augusztus 18. Angster József és az Angster-orgonagyár – 80 év mesteri orgonái c. kiállítás Vasváry-ház Zalai Nyári Színházak Nonprofit Kft.


május 20–22. Batta Dem – V. Pécsi Nemzetközi Reggae Fesztivál Ifjúsági Ház InterMagyar Kulturális Egyesület


május 20–22. Pécsi Folknapok Ifjúsági Ház, ZenePark, POTE Aula Pécsi Kulturális Központ


május 20. Világsztárok Pécsett-sorozat POTE Aula Pannon Filharmonikusok


május 21–23. „20 éves a Lenau-ház” – rendezvénysorozat Lenau-ház, Koch Valéria Rendezvénycsarnok, Gázi Kászim pasa dzsámija Nikolaus Lenau Közművelődési Egyesület


május 21–június 10. A Repülő Gyepszőnyeg (Flying Grass Carpet) Dóm tér Caesar Foundation (Hollandia)


május 22. Kulturális Majális és Gyermeknap Malomvölgyi-tó Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesület


május 23–26. Regionális válaszok a globális változásokra konferencia PTE KTK MTA Regionális Kutatások Központja


május 26–27. A Dél-Dunántúl Zsidó Kultúrájának Regionális Központja és Emlékhelye – Előkészítő konferencia Pécsi Zsidó Hitközség díszterme Pécsi Zsidó Hitközség


május 26–30. PLACCC Pécs – Művészet máshogy, máshol
Artopolis Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület


május 27–29. 3. Európai Migrációs Egészségügyi Konferencia POTE Általános Orvostudományi Kar Pécsi Tudományegyetem,  ÁOK


május 27–30. Európai Bányász-Kohász-Erdész Találkozó Expo Center, Pécs közterei Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület


május 28. Szomszédünnep Pécs közterei Hungarofest Nonprofit Kft.


május–augusztus Horvát irodalmi kiadványok megjelentetése
Horvát Kisebbségi Önkormányzat


június 3–5. VII. Nemzetközi Romafesztivál Pécs – Sétatér, Nagykanizsa, Kaposvár Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Bázis


június 3. Világsztárok Pécsett-sorozat POTE Aula Pannon Filharmonikusok


június 3–12. Pécsi Országos Színházi Találkozó (POSZT) Pécsi Nemzeti Színház, Harmadik Színház, tettyei romok, Káptalan utcai Szabadtéri Színpad, Janus Egyetemi Színpad, Uránia mozi, Kultúrkertjúnius 6–augusztus 29. Térzenék és táncházak Pécs belvárosában Színház tér, Sétatér Pécsi Kulturális központ


június 7–11. Színes Kavalkád – „Cigánynak születtem” Gandhi Gimnázium, Sétatér, Vadrózsa Biztos Kezdet Gyermekház Színes Gyöngyök Délvidéki Roma Nőkért Egyesület


június 8–30. Színerő – Léptékváltás Zsolnay Kulturális Negyed Pécsi Tudományegyetem, Művészeti Kar


június 12–20. Sétatér Fesztivál Sétatér, Barbakán tér Pécsi Kulturális Központ


június 12 –augusztus 10. Pécsi Szabadtéri Játékok Káptalan utcai Szabadtéri Színpad, tettyei romok, Anna-udvar Pécsi Szabadtéri Játékok


június 12–26. 21 párbeszéd Pécs közterei Pécsi Tudományegyetem, Művészeti Kar


június 17–19. Fishing on Orfű – Az alterfeszt Orfű, Panoráma Camping Fishing on Orfű Kft.


június 17–20. Roma Színházművészeti Találkozó Horvát Színház Pécsi Cigány Kisebbségi Önkormányzat


június 17–21. Privatelektro Open Air Headphone Fesztivál Kultúrkert Nikolaus Lenau Közművelődési Egyesület


június 17. Roma zenei produkciók – Khamoro Táncegyüttes Pécsi Horvát Színház Pécsi Cigány Kisebbségi Önkormányzat


június 21. A Zene Ünnepe Barbakán tér, Várárok, Uránia mozi, Színház tér, Jókai tér, Irgalmas templom előtti tér, Postapalota, Pollack strand, Hild-udvar, Botanikus kert, Malomvölgyi tó, Kossuth tér, Líceum-templom, Pécsi Vásár, Malomvölgyi Szociális Otthon, Sétatér Pécsi Kulturális Központ


június 25–27. Pécs részvétele az Isztambuli Utcafesztiválon Isztambul Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft.


június 25–26. Pécsi Folk & Roll Fesztivál Dóm tér Pécsi Ifjúsági Központ


június 25–27. 1. Nemzetközi Magyar Vadászkürtösverseny és Vadgazdálkodási Konferencia Jókai tér, Színház tér, EXPO Center, Bazilika Mecseki Erdészeti Zrt.


június 26. Múzeumok Éjszakája Csontváry Múzeum, Zsolnay Múzeum, Schaár Erzsébet „Utca”, Vasarely Múzeum, Várostörténeti Múzeum, Természettudományi Múzeum, Néprajzi Múzeum, Kanizsai Dorottya Múzeum (Mohács) Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága


június 26–szeptember 5. Olvasóliget Bagolyfészek Antikvárium, Kultúrkert, Szent István park Hungarofest Nonprofit Kft.


június–augusztus Horvát kortárs képzőművészeti kiállítások Csoport-Horda Galéria Horvát Kisebbségi Önkormányzat


június–augusztus PécsMegálló
Művészetek és Irodalom Háza


június Lickl György-partitúra kiadása
Pannon Filharmonikusok


július 3. Nemzetközi, Országos és Megyei Vadásznap Kossuth tér, Bazilika Országos Magyar Vadászkamara Baranya Megyei Szervezete


július 4–8. Essen–Pécs Wind Music
Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola


július 4–10. Magyar Fúvószenei Nagydíj, Nemzetközi Zenei Verseny és Fesztivál Pécsi Nemzeti Színház, Expo Center, Sétatér, Széchenyi tér Pécsi Tudományegyetem, Művészeti Kar


július 5–11. X. Jubileumi Rockmaraton Fesztivál Malomvölgyi-tó R.R.M. Alapítvány


július 9–25. Cirkusz- és Utcaszínház Fesztivál Kossuth tér, Király utca, Minerva Park (Felsőmalom u. 5.), Vasarely tér Hungarofest Nonprofit Kft.


július 11–17. Nevelői Világkonferencia PTE FEEK Pécsi Tudományegyetem, FEEK


július 13–18. Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója (EFOTT) Pécs, Orfű PTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat


július 18–25. 13. Európai Ifjúsági Kultúrhét Pécs és több baranyai település Magyarországi Német Néptánchagyományok Ápolása Alapítvány


július 23–24. EKF-bemutató: Küklopsz-projekt Barbakán tér, Jókai tér Janus Egyetemi Színház


július 24. Pécs–Ruhr-vidék–Isztambul Zenekaraván Dóm tér InterMagyar Kulturális Egyesület


július 24–28. Bridges Pécs2010 – Európa Kulturális Fővárosa Világkonferencia Pécsi Nemzeti Színház, Dominikánus ház, Színház tér, Sétatér Pécsi Kulturális Központ


július 24–augusztus 1. ICWiP 2010 – Balkán: Újratöltve (International Culture Week in Pécs) Dóm tér, Barbakán tér Sien Nemzetközi Diákcseréért Alapítvány


július 31. Goran Bregović-koncert Dóm tér Szerb Kisebbségi Önkormányzat


július Vuk Karadžić nyelvi tábor
Szerb Kisebbségi Önkormányzat


augusztus 2–8. Nemzetközi Diákszínjátszó Találkozó Tettyei romok, Szivárvány Gyermekház, Anna-udvar, Cella Septichora, Agora, Művelődési Ház (Dombóvár) Pécsi Ifjúsági Központ és az Apolló Kulturális Egyesület


augusztus 3–13. Felfedezőút a régió szívébe Gelsenkirchen, Pécs Martyn Ferenc Szabad Művészetoktatásért Alapítvány


augusztus 4–8. III. Ördögkatlan Összművészeti Fesztivál Nagyharsány, Kisharsány, Palkonya, szársomlyói szoborpark Ördögkatlan Fesztivál Egyesület


augusztus 6–8. Haiku Világkonferencia PTE, Hunyor vendégház, Nevelők Háza udvara Magyar–Japán Baráti Társaság


augusztus 7. A 100 Tagú Cigányzenekar koncertje Káptalan utcai Szabadtéri Színpad Pécsi Cigány Kisebbségi Önkormányzat


augusztus 10–15. Nemzetközi Ifjúsági Kórus Workshop Pécsi Református Kollégium, Művészetek és Irodalom Háza Hani Alapítvány


augusztus 12–14. Ruszin napok és a Szent Efrém kórus koncertje Művészetek és Irodalom Háza, Xavér-templom, Bazilika Ruszin Kisebbségi Önkormányzat


augusztus 13–15. Nemzetközi és Országos Origami Találkozó Miroslav Krleza Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon KPVD Közművelődési Alapítvány (Pécsi Origami Kör)


augusztus 13–szeptember 26. Építészet és Kontextus: „EL A/WAY” – című kiállítás  Pécsről indult építészek kiállítása Nádor Galéria Dél-dunántúli Építész Kamara


augusztus 15–22. Pécs Cantat Dóm tér, Pécsi Bazilika, Jókai tér, Színház tér, POTE Aula, Bartók Terem Pécsi Kulturális Központ


augusztus 15–október 15. „A művészettől az életig” – Magyarok a Bauhausban c. kiállítás Papnövelde utcai Kiállítóterem Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága


augusztus 15. Bauhaus Movi(e)ng Modern (Xport) Uránia mozi Glokalfilm Kft.


augusztus 16–18. Vendégségben Pécsett – Határon túli magyar fiatalok 15. találkozója
Hungarofest Égtájak Iroda


augusztus 23–28. XV. Pécsi Nemzetközi Felnőttbábfesztivál Bóbita Bábszínház, Kamaraszínház, Színház tér, Király utca, Barbakán tér, Kultúrkert, Zsolnay Kulturális Negyed Bóbita Bábszínház


augusztus 28. Roma zenei produkciók – Rajkó zenekar Szabadtéri Színpad Pécsi Cigány Kisebbségi Önkormányzat


augusztus 28. Cigány hagyományok és szokások Ifjúsági Ház Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesület


augusztus 29–szeptember 5. PánBalkán Art Piknik Cella Septichora, Kultúrkert, Szent István park, vasútállomás, ÁRKÁD Üzletház, Frankel Leó tér, Színház tér, autóbusz-állomás, Kórház tér, Kossuth tér, Uránváros Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft.


augusztus Forgács Éva Bauhaus c. könyvének újbóli kiadása
Jelenkor Kiadó


szeptember 2–9. Német Filmhét Uránia mozi, Apollo Art mozi Kulturális Innováció és Kompetencia Központ


szeptember 5–12. Improvisatio – Creatio, Nemzetközi Szimpózium Liszt Ferenc emlékére Művészeti Kar, Dóm Múzeum, Művészetek és Irodalom Háza, Cella Septichora, Pécsi Bazilika, Pius-templom Pécsi Tudományegyetem, Művészeti Kar


szeptember 8–október 15. Fiatal Kortárs Európai Alkotók biennáléja (Jeune Création Européenne) Zsolnay Kulturális Negyed Martyn Ferenc Szabad Művészetoktatásért Alapítvány


szeptember 9–12. Barátság határok nélkül Szivárvány Gyermekház, Ifjúsági Ház Pécsi Ifjúsági Központ Szivárvány Gyermekház


szeptember 14–26. Magyarok I. Kulturális Világfesztiválja PAB Székház, Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ, Lauber Dezső Városi Sportcsarnok, Széchenyi tér Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ és a Határokon túli Magyarságért Alapítvány


szeptember 16–26. Örökség Fesztivál – Pécsi Napok Sétatér, Széchenyi tér, ANK, Istenkút, Patacs, Meszes, Szabolcsfalu, Újhegy, Kertváros és Uránváros Pécsi Kulturális Központ


szeptember 16. Világsztárok Pécsett-sorozat POTE Aula Pannon Filharmonikusok


szeptember 16–október 17. Arts in Difference Várostörténeti Műzeum Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága


szeptember 16–19. European Accents in Perm–Duisburg–Pécs Pécs belvárosa Kulturális Innováció és Kompetencia Központ


szeptember 17. „A cigány kultúra jelene és jövője” konferencia Rácz Aladár Közösségi Ház Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület


szeptember 17. Roma zenei produkciók  – Kovács János és népi zenekara (Bogyiszló); Phralipe Együttes; Vojake Shave Együttes Rácz Aladár Közösségi Ház Pécsi Cigány Kisebbségi Önkormányzat


szeptember 17– december 31. Országos Cigány Képzőművészeti Kiállítás Rácz Aladár Közösségi Ház Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület


szeptember 19. Pécsi Német Nap Várárok, Sétatér, Gázi Kászim pasa dzsámija, Lenau-ház Nikolaus Lenau Közművelődési Egyesület


szeptember 20–26. IV. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó Pécsi Nemzeti Színház, Kamaraszínház, Színház tér Pécsi Balett Alapítvány


szeptember 23–26. IV. Bordal Világfesztivál Pécsi Nemzeti Színház, Széchenyi tér, Villány, Siklós Pécsi Kulturális Központ


szeptember 24. Családi Egészségnap Rácz Aladár Közösségi Ház, Ifjúsági Ház Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesület


szeptember 4. A lélek gyökerei – a régió altatódalai
Musica Teat Rozs Bt.


szeptember Josip Gujaš Džuretin horvát és magyar nyelvű verseiből készült CD bemutatója Pécsi Horvát Színház Horvát Kisebbségi Önkormányzat


szeptember Művészet és kisebbségek a társadalomban konferencia Pécsi Horvát Színház Horvát Kisebbségi Önkormányzat


szeptember Temporary City Pécs közterei Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Kar


szeptember A képzőművészet pécsi mesterei – Lantos Ferenc-monográfia megjelenése
Pécsi Galéria és Vizuális Művészeti Műhely


szeptembertől A Gyugyi-gyűjtemény állandó kiállítása Zsolnay Kulturális Negyed – Sikorsky-ház Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.


szeptember-október Akkor és Most – Magyarok Margatban c. kiállítás Művészetek és Irodalom Háza Pécs2010 Nonprofit Kft.


október 1. Nicolas Frize kortárs zenei happeningjei ZenePark, Kossuth tér, Postapalota Hungarofest Nonprofit Kft.


október 1. Világsztárok Pécsett-sorozat Pécsi Nemzeti Színház Pannon Filharmonikusok


október 1. A Zene Világnapja: Örömzene-Örömtánc Pécs közterei Hungarofest Nonprofit Kft.


október 1–3. Építészet és Kontextus: Város–Tér–Kultúra konferencia –  a kultúraalapú városfejlesztés stratégiai és nemzetközi gyakorlata PTE, Építészeti Intézet Dél-dunántúli Építész Kamara


október 1–31. 16–17. századi Oszmán Művészet és Építészet Magyarországon és az Oszmán Birodalom Központi Területein  – kiállítás és konferencia Dóm Múzeum PTE (Történettudományi Intézet Régészeti Tanszék)


október 2–4. 16–17. századi Oszmán Művészet és Építészet Magyarországon és az Oszmán Birodalom Központi Területein  – konferencia Dóm Múzeum PTE (Történettudományi Intézet Régészeti Tanszék)


október 4–10. II. CinePécs Nemzetközi Filmfesztivál Uránia mozi, Civil Közösségek Háza, Apollo Art mozi Kulturális Innováció és Kompetencia Központ


október 7. EKF-bemutató: Nagy József Regionális Kreatív Műhely (SRB): Rhizobium Kamaraszínház Nagy József Regionális Kreatív Műhely, Magyarkanizsa


október 8. EKF-bemutató: Joshua Sobol: Gettó Pécsi Nemzeti Színház Pécsi Nemzeti Színház


október 8–9. Közép-európai terület-, település-, vidék- és környezetfejlesztéssel foglakozó doktori iskolák konferenciája PTE, KTK PTE, Regionális Politika- és Gazdaságtan Doktori Iskola


október 10. „Diptichon” – Koncert két zenekarra POTE Aula Új Magyar Zenei Egyesület


október 12–15. Expanding Europe konferencia Halasy-Nagy József Aula, POTE Aula Pécsi Tudományegyetem


október 14–16. Eszék–Újvidék–Pécs Jazzhíd Uránia mozi Pécsi Kulturális Központ


október 18–19. Határtalan Európa – kihívások, lehetőségek konferencia PTE, ÁJK Pécsi Tudományegyetem,  BTK – Politikai Tanulmányok Tanszék


október 19. Virtual Heart – Urban Discovery, St. Georg Day in the Cave Tettye-barlang Martyn Ferenc Művészetoktatási Alapítvány


október 21. Világsztárok Pécsett-sorozat POTE Aula Pannon Filharmonikusok


október 22–november 21. A képzőművészet pécsi mesterei – Bencsik István  szobrászművész kiállítása Pécsi Galéria, HattyúHáz Galéria Pécsi Galéria és Vizuális Művészeti Műhely


október Ioan Nemtoi üvegművész kiállítása Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpontnovember 3–17. Operaverseny és Fesztivál a Mezzo Televízióval Szegedi Nemzeti Színház Szegedi Szabadtéri Játékok


november 3–6. Kelet–Nyugati Átjáró – Balkán Világzenei Fesztivál és IV. Találkozó a Balkán kapujában POTE Aula, Uránia mozi Pécsi Kulturális Központ


november 11. Világsztárok Pécsett-sorozat Pécsi Konferencia- és Koncertközpont Pannon Filharmonikusok


november 13–március 27. A „Nyolcak” Európája c. kiállítás Papnövelde utcai Kiállítóterem Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága


november 25–28. Közép-európai Táncplatform Kamaraszínház, Pécsi Nemzeti Színház Pro Progressione Bt.


november 26–27. Local Heroes Yourope – Könnyűzenei találkozó és konferencia Zsolnay Kulturális Negyed, Expo Center Pécs2010 Nonprofit Kft.


november 26–december 30. A képzőművészet pécsi mesterei – Gellér B. István kiállítása Pécsi Galéria, Kisgaléria Pécsi Galéria és Vizuális Művészeti Műhely


november Építészet és Kontextus: 12 év – Dél-Dunántúl építészetének áttekintése, tárlat a régió építészetéről Cella Septichora, Művészetek és Irodalom Háza, Dóm Múzeum Dél-dunántúli Építész Kamara


december 4. EKF-bemutató: Frenák Pál Társulat: Across Kamaraszínház Frenák Pál Társulat


december 9. Világsztárok Pécsett-sorozat Pécsi Konferencia- és Koncertközpont Pannon Filharmonikusok


december–január A képzőművészet pécsi mesterei – Pinczehelyi Sándor kiállítása Zsolnay Kulturális Negyed Pécsi Galéria és Vizuális Művészeti Műhely


egész évben Writers in Residence Művészetek és Irodalom Háza Művészetek és Irodalom Háza


egész évben Artists in Residence –  Nemzetközi képzőművészeti rezidensprogram
Közelítés Művészeti Egyesület


egész évben Balkáni Balkon-melléklet az ÉS-ben Élet és Irodalom Jelenkor Kiadó


egész évben Építészet és Kontextus: Építészet Ma – előadás-sorozat PTE, Építészeti Intézet, Művészetek és Irodalom Háza Dél-dunántúli Építész Kamara


egész évben Határtalan város – Határtalan Színház Harmadik Színház Pécsi Harmadik Színház


egész évben Porcelán–Pécs–Zsolnay Zsolnay-gyár Zsolnay Örökségkezelő Kft.


egész évben Pécs–Public Arts–Vasarely Pécs középületei és közterei Pécs2010 Nonprofit Kft.


egész évben A város arcai
Művészetek és Irodalom Házahttp://old.pecs2010.hu

Keresés ebben a blogban

Oldal statisztika: összes oldalmegjelenítés