Archiregnum

A Magyar Királyságban a Jóisten lakozik. Jelenléte annyira áthatja a szívünket, hogy még a Földünk megjelölésére is az Úr nevét használjuk. Úr, uruszág, ország, mondogatjuk királyságunkról. Uradalmakról beszélünk, mint a rendezett élet legkisebb egységéről. A Jóisten lelke van a Föld erejében, a Nap sugarában és a Szél zúgásában! A teremtés, a Mindenség koronája ez a királyság: az Isten országa, a világ legnagyobb csodája! A Mindenhatónak, a Földnek és a Népnek az egységét pedig az Égből alászállott Szent Korona pecsételi meg! Annyira szeretjük az összetartozás égi jelét, hogy egylényegűvé váltunk vele. Bennünk, általunk kelt életre a Szent Korona. Képe minden születő gyermeknek a szívében ott ragyog! Ez a fénylő tökéletesség összefűzi mindazokat akik valaha ebben a királyságban éltek. Az e világi és a mennyei élet összetartozik, mert a Szent Korona Királysága örök életű. Ez az evangéliumra épült ország jelként lebeg Ég és Föld között. A Világ más birodalmai úgy neveznek bennünket Archiregnum, Őskirályság, Főkirályság, Mintakirályság! Ebben a hazában az országos tisztségek viseléséért jár a legmagasabb fizetség, mert az Ország felemelkedése a legnagyobb dicsőség! A határokat és a törvényeket az Úristen jelölte ki, hogy mindenki kövesse az Örök Rendet! A mércét, amellyel a Szent Király megvalósítja a Mindenható tervét Budapesten őrzik örök emlékeztetőül, hogy mindenki emlékezetében tartsa: Mindenki azonos a Jóisten előtt! Az emberek a szerződéseiket a Jóisten papjai és szerzetesei előtt kötik, mert vallási szerződés minden egyezség. Az Isten papjai és szerzetesei életre szóló házasságban élnek, mivel a Jóisten a férfit és a nőt párnak, egynek teremtette! Az igazság szeretete igazgatja ezt az országot, mert az igazságérzet a Jóisten szeretete! Ez az ősi, égi eredetű királyság a Magyar Királyság! Isten és a Szent Korona nevében küzdjünk Nemzetünk felemelkedéséért!

Budavári Királyi Palota

Budavári Királyi Palota

Támogatja Nagy-Magyarország, a Magyar Királyság területeinek egyesítését!

A királyi oldal rendszeres olvasása jót tesz a Magyar Királyságnak és Önnek egyaránt!

Hiba történt a modul működésében

2017. november 1., szerda

A Magyar Királyi Udvar hivatalos közleménye

1.) Ukrajna vonatkozásában érdekünk Ukrajna NATO és EU csatlakozása, melyek mellett kell elérnünk Kárpátalja magyarságának megerősödését, jogainak érvényesülését! Hatékonyabb és intenzívebb tárgyalásokra van szükség a kérdések mihamarabbi rendezésére pozitív kommunikációval, az elérhető pozitívumok összegzésével, a nyelvtörvény által érintett EU-s országok bevonásával, közös fellépésével! 

2.) A magyar gazdaságfejlesztés vonatkozásában a magyar tulajdonú ipar fejlesztését kell elsődlegesnek tekintenünk!

3.) A vallásszabadság figyelembevételével egyetlen vallás sem állapíthat meg "kötelező" ünnepeket, vagy kötelező előírásokat hívei számára!

2017. október 10., kedd

Királyi parancs!


Őfelsége Levente király óhaja a királyság államforma Alaptörvényben való rögzítése az Országgyűlés által és a Budavári Királyi Palota átadása a Magyar Királyi Udvar részére!

Őfelsége Levente király megparancsolja Orbán Viktor miniszterelnök úrnak komoly és maximális kapacitású lobbitevékenység indítását Brüsszelben, az EU-ban és az USA-ban a magyar gazdaság teljesítményének és a hazai bérszínvonal gyors ütemű felzárkóztatásának érdekében a nyugati szintre!

A miniszterelnök úr jelenlegi álláspontja szerint a bérfelzárkóztatást egyedül a magyar gazdaságtól várhatjuk, mely alapvetően jó meglátás és mindent meg is kell tennünk annak érdekében, hogy a tőlünk telhető mértékben ez meg is valósuljon.

Azonban tisztában kell lennünk lennünk Magyarország történelmi helyzetével és gazdasági helyzetével. A posztkommunista országok gazdaságilag lemaradott hátrányos helyzetben léptek be az Európai Unióba.

A jelentős különbségek egyből kiviláglanak ha pl. a magyar gazdaságot összehasonlítjuk a holland gazdasággal, mely egy Dunántúlnyi terület. GDP Magyarország 2016 125 milliárd USD, GDP Hollandia 2016 750 milliárd USD. Hollandia népessége majdnem 2x akkora, mint Magyarország, tehát a népességszám figyelembevételével is több, mint 3x, anélkül 6x akkora gazdaság, mint Magyarország, mely azt jelenti, hogy a holland gazdaság utoléréséhez legalább 300%, 600% növekedésre van szükségünk összehasonlítva az évi 4% éves növekedéssel. Átlagfizetés vonatkozásában pl. összehasonlíthatjuk a svéd havi 800000 forintos átlagfizetést a magyar havi 200000 forinttal, mely közel a négyszerese, azaz 400% béremelés szükséges.

Ekkora növekedést Magyarország önerőből csak hosszú évtizedek alatt fog tudni produkálni, ezért szükséges az Európai Unió beavatkozása. Matolcsy úr szerint képesek vagyunk a GDP megduplázására, mely 100% növekedést jelent a jelenlegi éves 4% növekedéssel összehasonlítva.

A probléma a teljes térségre vonatkozik, a 2004-től csatlakozott összes posztkommunista tagállamra, tehát nemcsak Magyar érdekről van szó, hanem a teljes Európai Unió működésére kiható jelenségről, melyre az Európai Uniónak választ és megoldást kell nyújtania!

Az Európai Unió rendelkezik akkora gazdasági teljesítménnyel, hogy a térség gazdasági felzárkózását biztosítani tudja, hiszen az EU teljes gazdasága több, mint GDP 16 trillió euró/év = 16000 milliárd euró/év, melyet ha összehasonlítunk a 100 milliárd euró/év nagyságrendű magyar gazdaságéval, akkor azt az eredményt kapjuk, hogy az EU gazdasága összességében 160x akkora, mint Magyarország, azaz 16000%-al nagyobb.

A szuverén, nemzeti, kuruc Magyar Királyságért!

2017. szeptember 12., kedd

A Magyar Királyi Udvar hivatalos közleménye a KÉSZ kongresszus vonatkozásában


A KÉSZ kongresszus vonatkozásában Őfelsége Levente király óhajtja és parancsolja

Szent István király a nyugati népek közé integrálódás érdekében vett fel új vallást, mely vallás intelligens értékelése, folyamatos megújítása egyre szükségesebb. A vallás önellentmondásaira már Koppány vezér is felhívta a figyelmet. Nem állítjuk, hogy új pogányságot szeretnénk létrehozni, elismerjük a jézusi tanítás értékeit, ugyanakkor a vallás jelenlegi paradox tanításait feloldani szükségeltetik! Koppány vezér a következőkre hívta fel a figyelmet: "nem kell olyan Isten aki megöli fiát!" - mely kijelentés valóban egy komoly paradoxonra figyelmeztet nyers és szókimondó stílusban. A paradoxonok sokasága közül csak egyet emeltünk ki, mely megerősíti a vallás emberi eredetét a Tízparancsolat kihirdetéséig visszamenőleg. A Földön emberek élnek, emberek hozták létre és formálták a különböző vallásokat évszázadokon keresztül az ismeretlennek istenséget tulajdonítva, legtöbbször nem is gondolkodva vagy értelmezve az állítások hitelességét, valódiságát vagy értelmességét. Bölcs királyok állítása szerint magunknak kell megkeresni, megtalálni és felismerni azt az utat, mely a Jóisten szándékai szerint való. A vallásokra jellemző módon a tudományos fejlődés  eredményeit sokszor egyszerűen tiltották, vagy akadályozták, míg végleges igazolást nyert tényekkel szemben értelmetlen lett volna tovább harcolni. Egy szenvedést hirdető vallástól hogyan várják el, hogy az emberek szeressék?

A katolikus vallásra térve az egyik legkomolyabb paradoxon a papi nőtlenség és a nemek szétválasztása. Állításom szerint a Jóisten a férfit és a nőt egymásnak, párnak teremtette, melyre Erdő Péter bíboros úr válasza az volt, hogy "férfinak és nőnek teremtette", mely álláspont inkább tekinthető önigazolási próbálkozásnak, mint az emberiség egyetemes érdekének. A nemek szétválasztása terméketlenséghez vezet, melyhez a vallásnak köze van, akárcsak ha Magyarország vagy Európa népességét vizsgáljuk a globális térben. A vallás hirdeti az életre szóló házasságot, a szüzességet, értéknek tekinti a gyermekáldást, mely tanítást értékelünk és elfogadunk, ugyanakkor a papság ezt nem cselekszi, mely egyből jelentős paradoxon. A  vallás intézményi szervezete, egyes nézetek szerint "vagyoni" kérdés a kialakult helyzet, mely ellen már a reformáció is felemelte szavát és bebizonyította, hogy a vallás működőképes nős papsággal is. 

A "kereszt" paradoxona. A kereszténynek nevezett egyház sok emberben természetszerű elidegenedést vagy elutasítást vált ki, melyre a vallások szintén nem gondolnak. A kereszt jelképe természetszerűleg összekapcsolódik Jézus halálával. A vallási tanítás szerint "Jézus szent keresztje által" váltotta meg a világot. Megállapításunk szerint Jézus tanításával, tudásának átadásával váltotta meg, indította el új útra az emberiséget. A kereszt ókori kivégzőeszköz, melynek vallási szimbólumként való megtartása nem szerencsés, általa a vallás véresnek tűnik, még akkor is ha Jézus maga áldozat volt. Őfelsége Levente király megfogalmazásában "az emberi élet védelme intelligens emberi magatartásmód". Ha az emberiség intelligensebb lett volna, Jézusnak nem kellett volna meghalnia. A vallás fő mondanivalója a szeretet, sokkal inkább egy szeretetszimbólumra van szüksége az egyházaknak, mint egy kivégző eszközre.

A migráció kérdése. Felhívtuk a magyar kormány figyelmét a kérdés fontosságára! Őfelsége Levente király óhaja az Európába irányuló migráció teljes leállítása! Értékeinket, kialakult hagyományainkat, társadalmunkat meg kell védeni, szükség esetén honvédelemmel és katonai eszközökkel. Magyarország és Európa népességét növekvő pályára kell állítani! Európa népességét ki kell egyensúlyozni a globális térben vagy önmagától fog kiegyensúlyozódni számunkra nem kívánatos módon. Az indiai káma szutra Kínát meghaladó népességet hoz létre, Afrika népessége meghaladta az 1 milliárdot, a prűd és nemeket szétválasztó kereszténység pedig egyenesen csökkenő népességet eredményez. Tessék felfogni, megérteni és korrigálni! A muszlim vallás termékenységi rátája magasabb a kereszténységnél jelenleg, melyből a jövő leképezhető, ha nem változtatunk! Változtassunk! A globális  népességet szabályozni szükséges az emberi életet és méltóságot tisztelő módon!

Királyi parancsok:
1. A vallási paradoxonok feloldása: a papság nősülése (nős pápát az egyház élére), a szimbólumrendszer megújítása, a tanítások átgondolása, fejlesztése! Az Országgyűlés Felsőházába csak nős papok léphessenek be feleségükkel az oldalukon!
2. Az Európába irányuló migráció leállítása, a magyar és az európai népesség növelése gyermekáldással, a honvédelem növelése!


A Magyar Nemzetért, a Magyar Hazáért, a szuverén, nemzeti, kuruc Magyar Királyságért!XI. KÉSZ kongresszus
2017-09-16 10:00 - Országház
Védők és építők – Magyarok a keresztény Európában címmel kerül megrendezésre a KÉSZ XI. kongresszusa szeptember 16-án, szombaton 10 órától a Parlament Felsőházi termében.
A magyar nemzet története a honfoglalás óta összeforrt az európai kereszténység történetével. Népünk a keresztény tanítás egyes elemeit már a Kárpát-medence felé történő vándorlás során megismerte, de az társadalmat alakító, meghatározó tényezővé Szent István uralkodása során vált. Az elmúlt 1100 évben számos magyar szent, hadvezér, várvédő, államférfi, gondolkodó és művész védte és építette nemcsak Magyarországon, hanem szerte Európában a kereszténységet.
Napjainkban kontinensünkön meggyengültek a keresztény hit védelmére és építésére irányuló törekvések. Ez különösen aggasztó akkor, amikor az eddigi veszélyekhez egy újkori népvándorlás társul. Ezért tartjuk fontosnak, hogy a KÉSZ XI. kongresszusán rávilágítsunk történelmi örökségünk időszerűségére, tanulságaira és ezekből fakadó kötelezettségeinkre.
PROGRAM (A változtatás jogát fenntartjuk!)
10.00 Latorcai János, az Országgyűlés alelnökének nyitó beszéde
10.20 Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek: Reform és hűség
10.40 Orbán Viktor miniszterelnök: Magyarország jövője Európában
11.00 kávészünet
11.30 Steinbach József püspök, Dunántúli Református Egyházkerület: A reformáció és Isten Igéje – Keresztyén örökségünk megerősödése a reformáció idején és ma, teológiai és társadalmi hatások
11.50 Fabiny Tamás püspök, Északi Evangélikus Egyházkerület: Európa: mítosz vagy álom?
12.10 Gál Kinga EP képviselő, Európai Néppárt: Merre tovább, Európa?
12.30 ebédszünet állófogadással
14.00 Makláry Ákos parókus, a KÉSZ elnöke:  "Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért..." (Mt 5,10) – ​Jézus Krisztus követéséről napjainkban
14.20 Török Tamás az üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkár: Korunk keresztényüldözése – Hiteles válaszok és a közös fellépés lehetőségei
14.40 Zachar Péter Krisztián egyetemi docens, mb. tanszékvezető, Nemzeti Közszolgálati Egyetem: A keresztény Európa magyar építői és védői
15.00 Benvin Sebastian SVD, igazgató, Pápai Missziós Művek: A fejsze a fa gyökerén van
15.20 Galgóczy Gábor, a KÉSZ társelnökén

2017. március 7., kedd

A Magyar Királyi Udvar hivatalos közleménye a polgári kormány felelősségéről

1.) A forint árfolyama: a kormány egyértelmű felelősségét állapítjuk meg a forint árfolyamának alakulásában. Őfelsége Levente király egyértelmű óhaja és parancsa volt a forint árfolyamának erősítése legalább a 230 forint/euró szintre már a polgári kormányzat megkezdésének évében. A forint árfolyamának gyengülése, majd annak stabilizálása 300 forint/euró szintnél magasabban rengeteg magyar családot és magyar tulajdonú kisvállalkozást hozott nehéz helyzetbe a devizahitelek révén. A tisztességes banki működés egyértelműen az emberek (ügyfelek) vagyongyarapítását kell jelentse! - Szükséges a kilakoltatási moratórium meghosszabbítása mindaddig, ameddig a forint árfolyama rendezésre kerül, valamint a tisztességes banki működés érdekében sokkal szigorúbb jogszabályok jönnek létre. Jussunk el arra a szintre hogy a kormány senkinek nem engedi elvenni az ingatlanát semmilyen indokkal! Még az a lépés is megdöbbentő, hogy az állam elveszi az emberek ingatlanjainak tulajdonjogát! Adják vissza az ingatlanokat az embereknek! Mindenkinek legyen biztos hajléka Magyarországon! (..)  - Hosszútávon nemzetérdek erős magyar forint létrehozása legalább az angol fonttal egyező szinten. Az euró árfolyamát az angol fontnál erősebb szintre kell vinni!

2.) Környezetvédelem: a polgári kormány környezetvédelmi és klímavédelmi szándékai akkor lesznek hitelesek, ha a Környezetvédelmi Minisztérium működését helyreállítják!
3.) A dohányboltok "nemzetivé" minősítése sért minden jó ízlésű és egészséges életet élni kívánó magyar állampolgárt.
4.) A polgári kormánynak felelőssége van a királyság államforma alaptörvényben való rögzítésének - mint első számú nemzetérdek - halogatása miatt, holott Őfelsége Levente király teljes mértékben támogatta a polgári kormányt, és elősegítette a 2/3-os alkotmányozó képes polgári többség kialakulását az Országgyűlésben. A Magyar Királyi Udvar normális működése érdekében szükséges a Budavári Királyi Palota átadása, valamint költségvetés biztosítása!
5.) A magyar tulajdonú cégek védelme tekintetében sokkal erőteljesebb lépések szükségesek, gondoljunk itt a Malévra, de akár brókercégekre vagy könyvkereskedelmi cégekre. Legyen országos cégvédelmi kormányzati stratégia! Minden magyar céget meg kell védenünk és ahol szükséges azok működését gazdaságilag stabilizálni, növekvő pályára állítani és etikussá tenni!

Összességében a polgári kormány tevékenységét mindenképp pozitívan értékeljük, mely révén Hazánk jobb állapotba került, azonban fejlődni valónk bőven van.

2017. február 21., kedd

A Magyar Királyi Udvar hivatalos közleménye - Rendezzünk olimpiát


1.) A Magyar Királyi Udvar támogatja az olimpia 2024 Budapest megrendezését Magyarországon, mely hatalmas világraszóló lehetőség Hazánk számára. Az olimpia megvalósítása nemzeti ügy és nemzetérdek, egyedi lehetőség hazánk számára, mely teljes nemzeti összefogást igényel. Fontos az olimpia okos gazdasági tervezése, mely révén hazánk egyértelműen az olimpia megrendezésének gazdasági nyertese is lesz. A társadalmi elégedettség  növelése érdekében fontos összekötni az olimpia megrendezését az olimpia társadalmi előnyeinek bemutatásával és a társadalom számára érezhető előnyök biztosításával (pl. béremelés, akár egyszeri anyagi juttatás minden magyar állampolgár részére, munkaszüneti napok biztosítása az időszakra, nemzeti konzultáció indítása az okos és hasznos rendezés érdekében etc.) Az olimpia rendezése nemzeti ügy ezért fontos bevonni a vidéket is a szervezésbe érezhető előnyök biztosításával. A vidék is érezze magát nyertesnek magát az olimpia megrendezésével, úgy ahogyan minden magyar állampolgár a magyar kormány aktív szerepvállalásával!

2.) NAV ügyek: a NAV vizsgálja a cégek fizetőképességét és csak olyan cégektől szedjen adót melyek fizetőképesek. Az adó befizetése mindenkor elviselhető teher kell legyen a cégek és a magánszemélyek számára!  A magyar tulajdonú KKV-k védelme és anyagilag növekvő pályára állítása nemzetérdek! Egy gazdaságilag stabil és növekvő pályára állt cég több adó befizetésére lesz képes ezért annak előmozdítása kiemelt kormányzati feladat! A hitelcsapdába került cégek megsegítése és védelme továbbra is fontos feladat. A tisztességes (fair) banki működés az ügyfelek (cégek és állampolgárok) egyértelmű vagyongyarapítását kell jelentse! A hitelcsapdába juttatott embereket és cégeket meg kell védeni, mely továbbra is komoly feladat! A kilakoltatásokat le kell állítani és az emberek kapják vissza ingatlanjaikat! Biztos hajlékot mindenkinek! 0-24 órás szolgálatot Budapesten és vidéken a rászorulók elszállásolása érdekében! A közterületek fokozottabb felügyelete és tisztán tartása szükséges különös tekintettel a metró aluljárókra Budapesten!

3.) Brit Monarchia bennmaradása az EU-ban: EU csúcs létrehozása szükséges a Brit Monarchia Európai Uniós tagságának megtartása érdekében!

Keresés ebben a blogban

Hiba történt a modul működésében

Oldal statisztika: összes oldalmegjelenítés