Archiregnum

A Magyar Királyságban a Jóisten lakozik. Jelenléte annyira áthatja a szívünket, hogy még a Földünk megjelölésére is az Úr nevét használjuk. Úr, uruszág, ország, mondogatjuk királyságunkról. Uradalmakról beszélünk, mint a rendezett élet legkisebb egységéről. A Jóisten lelke van a Föld erejében, a Nap sugarában és a Szél zúgásában! A teremtés, a Mindenség koronája ez a királyság: az Isten országa, a világ legnagyobb csodája! A Mindenhatónak, a Földnek és a Népnek az egységét pedig az Égből alászállott Szent Korona pecsételi meg! Annyira szeretjük az összetartozás égi jelét, hogy egylényegűvé váltunk vele. Bennünk, általunk kelt életre a Szent Korona. Képe minden születő gyermeknek a szívében ott ragyog! Ez a fénylő tökéletesség összefűzi mindazokat akik valaha ebben a királyságban éltek. Az e világi és a mennyei élet összetartozik, mert a Szent Korona Királysága örök életű. Ez az evangéliumra épült ország jelként lebeg Ég és Föld között. A Világ más birodalmai úgy neveznek bennünket Archiregnum, Őskirályság, Főkirályság, Mintakirályság! Ebben a hazában az országos tisztségek viseléséért jár a legmagasabb fizetség, mert az Ország felemelkedése a legnagyobb dicsőség! A határokat és a törvényeket az Úristen jelölte ki, hogy mindenki kövesse az Örök Rendet! A mércét, amellyel a Szent Király megvalósítja a Mindenható tervét Budapesten őrzik örök emlékeztetőül, hogy mindenki emlékezetében tartsa: Mindenki azonos a Jóisten előtt! Az emberek a szerződéseiket a Jóisten papjai és szerzetesei előtt kötik, mert vallási szerződés minden egyezség. Az Isten papjai és szerzetesei életre szóló házasságban élnek, mivel a Jóisten a férfit és a nőt párnak, egynek teremtette! Az igazság szeretete igazgatja ezt az országot, mert az igazságérzet a Jóisten szeretete! Ez az ősi, égi eredetű királyság a Magyar Királyság! Isten és a Szent Korona nevében küzdjünk Nemzetünk felemelkedéséért!

Budavári Királyi Palota

Budavári Királyi Palota

Támogatja Nagy-Magyarország, a Magyar Királyság területeinek egyesítését!

Királyi bejegyzések archívuma

A királyi oldal rendszeres olvasása jót tesz a Magyar Királyságnak és Önnek egyaránt!

2009. június 29., hétfő

2009. június 28., vasárnap

Királyi Lakoma Budavár

http://www.amagyaroknagyasztala.hu/images/2008/rendezveny/2008_mna_08.jpghttp://www.amagyaroknagyasztala.hu/images/2008/rendezveny/2008_mna_12.jpg
http://www.amagyaroknagyasztala.hu/images/2008/rendezveny/2008_mna_23.jpghttp://www.amagyaroknagyasztala.hu/images/2008/rendezveny/2008_mna_28.jpg
http://www.amagyaroknagyasztala.hu/images/2008/rendezveny/2008_mna_46.jpghttp://www.amagyaroknagyasztala.hu/images/2008/rendezveny/2008_mna_54.jpg
http://www.amagyaroknagyasztala.hu/images/2008/rendezveny/2008_mna_65.jpghttp://www.amagyaroknagyasztala.hu/images/2008/rendezveny/2008_mna_70.jpg
http://www.amagyaroknagyasztala.hu/images/2008/sajto2008_04.jpghttp://www.amagyaroknagyasztala.hu/

Szent László Apostoli Magyar Király

Szent László
Szent László Király

,,Amikor a magyarok meghallották - olvassuk a gesztaírónál -, hogy Magnus (Géza) király meghalt, egész sokaságuk öccséhez, Lászlóhoz gyűlt, és egy értelemmel, közös szóval és egyetértő akarattal őt választották az ország kormányzására, vagyis helyesebben buzgó és állhatatos kéréssel rákényszerítették. Mindnyájan tudták ugyanis, hogy föl van ruházva a tökéletes virtusokkal, hite szerint katolikus, kiváltképpen kegyes, bőkezű adakozó, szeretettel teljes. Úgy ragyogott föl, mint köd közepette a hajnali csillag, mely elűzi a homályt; és miképpen a telihold világol a maga napjaiban, vagy amiképpen a nap ragyog: fény lett népének közepette.'' Valóban az isteni gondviselés különös intézkedését kell látnunk abban, hogy őt adta a magyar nemzetnek az első szent király halálát követő négy évtizedes viszály után. Uralkodása sorsdöntő volt népe történelmében. Kiváló uralkodói képességével, vitézségével és életszentségével kivezette a magyarságot a belső veszedelmek örvényéből, és megmentette a külső ellenségek halált és pusztulást hozó támadásaitól. A belső viszály és egyenetlenség hozta magával, hogy nem magyar földön, hanem Lengyelországban látta meg a napvilágot. Születésének éve a körülményeket egybevetve 1046-ra tehető. Atyja I. (Bajnok) Béla magyar király (1060--1063) volt, anyja Richéza, II. Miciszláv lengyel király leánya, nőágon II. Ottó császár dédunokája. Két fiú és több leánytestvére volt. Bátyja, Géza 1074--1077 között uralkodott. A leányok közül Zsófia Weimar Ulrik őrgrófhoz ment feleségül, Ilona pedig Zvonimir horvát király felesége lett. László kétszer házasodott. Első felesége, akinek nevét nem ismerjük, valószínűleg magyar főúri leány volt. Ebből a házasságból született leányát Jaroszláv orosz herceg vette feleségül. Majd özvegységre jutva Rheinfeldi Rudolf német ellenkirály leánya, Adelhaid lett a felesége, akitől Iréne nevű leánya született; ezt János görög császár vette el feleségül. Ilyenformán szinte az összes szomszédos uralkodóházzal rokonságba került, beleszámítva a két leghatalmasabbat: a görög és német császári dinasztiát is. Salamon király (1063--1074), László unokatestvére ugyanis Judit német császárleányt kapta feleségül. László egész életét sok küzdelem és megpróbáltatás jellemzi.

Mikoron méglen gyermekded volnál,

Kihoza Béla király jó Magyarországba,

Hogy dicsekednél te két országban,

Magyarországban és mennyországban.

Letelepedél Bihar-Váradon...

-- írja kedvesen a Szent László királyról szóló ének, a régi magyar irodalom e gyöngyszeme.

A gombosi templom főoltárát Szent László festménye díszíti

A gombosi templom főoltárát Szent László festménye díszíti

Vallásos lelkületét anyjától, a vitézséget atyjától örökölte, aki mielőtt a lengyel királyleányt megkapta, párviadalban legyőzte az egyik pamerán vezért. László még jóformán fel sem serdült, máris viszontagságos időket kellett átélnie: a testvérharcot András király és apja, Béla herceg, majd az évekig húzódó viszályt Salamon király és Géza bátyja között. Így korán megedződött az élet iskolájában, s korán előkészült sok harcot magában rejtő uralkodói éveire. Az ő feladata lett ugyanis az ország ,,megállapítása'', mint Hóman Bálint megjegyzi, vagyis a belső rend megszilárdítása és a külső határok biztosítása. Az ország védelmében még mint fiatal herceg ismételten kitüntette magát. Talán 22 éves lehetett, amikor az úzok (fekete kunok) betörtek az ország keleti részébe Salamon királykodása idejében (1068). A Kerlés melletti ütközetben döntő szerepet játszott a győzelem kivívásában. Ő volt a csata főhőse, különösen azáltal, hogy az egyik menekülő kun vezért, aki egy magyar leányt vitt magával, üldözőbe vette, legyőzte, és a leányt kiszabadította, jóllehet előzőleg már súlyos sebet kapott a csatában. E hőstette valóságos legendával fonta körül alakját, s a következő századokban számtalan magyar templom falán megfestették. Ugyancsak döntő szerepet játszott mint vitéz katona a Salamon király és Géza bátyja közötti testvérharcban: a mogyoródi csatában (1074) bátyját győzelemre segítette, s uralmát biztosította. 1077-et írtak, amikor Lászlónak a nép akaratából, jóllehet Salamon még életben volt, át kellett vennie az ország kormányzását. Lelkületére jellemző, hogy nem koronáztatta meg magát, ,,mert csak békességet kívánt -- mint a krónikás írja --, hogy visszaadhassa Salamonnak az országot, és magának a hercegséget tartsa meg''. Erre azonban nem került sor, mert az egész ország népe egy emberként állt mögötte. ,,Hírneves és fönséges volt'', mivel ,,Magyarországot meggyarapította.'' Nevéhez fűződik Horvátország és Szlavónia meghódítása. De erre nézve is megjegyzi a krónikás: ,,Ezt a király nem kapzsiságból cselekedte, hanem azért, mert a királyi törvény szerint őt illette az örökség'', lévén a megözvegyült királyné a magyar király testvére. László idejében különösen a Délkeleti-Kárpátokon túl lakó kunok jelentettek állandó veszélyt a magyar népre. Először 1085-ben Kutesk fejedelem indított támadást Salamon izgatására, aki nem tudott belenyugodni országa elvesztésébe. Hatalmas sereggel tört be, de László rájuk rontott, s a kunok úgy menekültek, ,,mint tépett tollú vadkacsák a keselyűk csőrétől''. Sokkal nagyobb veszélyt jelentett az 1091. évi betörés, mert a király akkor éppen Horvátországban tartózkodott. Az ellenség végigpusztította az ország keleti részét, rengeteg rabot és zsákmányt hurcolva magával. Hallván az ország veszedelmét, László sietett vissza népe védelmére. Még idejében sikerült a kunokat utolérnie. Egy ember kivételével az egész sereget megsemmisítette vagy fogságba ejtette. Ekkor történt, hogy a csata hevében egyszer csak fölkiáltott: ,,Atyámfiai! Ne öljük meg ezeket az embereket, hanem csak ejtsük foglyul őket; hadd éljenek, ha megtérnek!'' A többi hadjáratban, Oroszországban, Lengyelországban vagy a nyugati végeken, mindig arra törekedett, hogy azt a részt támogassa, ahol az igazságot vélte. VII. Gergely és IV. Henrik küzdelmében a pápa oldalán állt. A sok háborúság, amit kényszerűségből kellett vállalnia, váltotta ki belőle a montecassinói apáthoz 1091-ben írt levelében a következő vallomást: ,,Bűnös ember vagyok, mivel nincs lehetőség a földi hatalomban sáfárkodni igen súlyos bűnök nélkül. Az úz, kun és besenyő betörések tapasztalatai arra bírták Lászlót, hogy a végeket megerősítse. Az elnéptelenedett területekre új telepeseket hozott, kiépítette e keleti részeken a közigazgatási szervezetet, ily módon politikai egységgé formálva a későbbi Magyarországot. Ezt a munkát az északnyugati részeken is ő kezdte meg, de Kálmán király fejezte be. Ők ketten építették ki a 72 vármegyéből álló vármegyei rendszert. A politikai szervezés munkájával párhuzamosan haladt az egyházi élet megújítása, intézményeinek újjászervezése, továbbfejlesztése. A meglévő székesegyházakat, káptalanokat és kolostorokat nagy birtokokkal gazdagította, a megkezdett templomépítéseket befejezte, új egyházak és kolostorok egész sorát alapította. Szentjobban, a Tolna megyei Bátán és a nyitrai Koloson bencés kolostorokat létesített. Somogyvárott francia bencéseknek építtetett monostort; ide még száz év múlva is csak francia szerzeteseket vettek föl. Ugyanilyen bőkezűséggel gondoskodott a püspökségekről is. A váci székesegyházat befejezte. Újakat épített Váradon (,,Templomot rakatál szíz Máriának, Kiben most nyugoszol menden tisztességvel'') és Gyulafehérvárott. A kalocsai érseki egyházmegyét átszervezte, Bácsra helyezte át a székhelyét, ahol 1091-ben új püspökséget alapított Szent István tiszteletére, de a kalocsai érseknek rendelte alá. Igen fontos szerepet töltött be uralkodásában az igazságszolgáltatás újjárendezése. Az évtizedes testvérharcban és az egyéb belső küzdelmekben erősen megrendült a törvények kötelező ereje. Különösen elhatalmasodott a tolvajlás, és meglazultak az erkölcsi életet szabályozó törvények. Ezt nem tűrhette az a László, akiről a krónikás ilyen jellemzést ad: ,,Minden ítéletében Isten félelmét tartotta szeme előtt.'' Ezért uralkodása második évében, 1078-ban Pannonhalmán a papság és előkelők jelenlétében szigorú törvényeket hoztak a megrendült vagyonbiztonság megerősítésére. Nem kímélték az előkelő és gazdag embereket sem. Az 1085 táján hozott újabb törvénykönyvből az tűnik ki, hogy a szigorú rendszabályok hatásosak voltak, s egyiket-másikat enyhíteni lehetett. A kor szelleme, másrészt László nagy tekintélye és egyházias gondolkodása hozta magával, hogy az egyháziak életviszonyainak szabályozásába is belenyúlt. Az 1092-ben Szabolcsba összehívott zsinaton intézkedtek a papok házassága ügyében, tilalmazták az egyházi javak elidegenítését, s rendezték az ünnepek és böjtök megtartását. Ugyanez a zsinat büntetéssel sújtja a pogány szokásoknak hódolókat, és szabályokat léptet életbe az erkölcsi élet védelmére. Közismert volt László vendégszeretete. Nem egy királyi vagy fejedelmi sarj talált nála menedékre. Udvarában neveltette fivére, Géza két fiát, Kálmánt és Álmost, valamint András király Dávid nevű fiát, s egy ideig Salamont is udvarában tartotta, mindennel ellátva őt rangjához mérten, amíg csak önként el nem távozott az országból. A magyar nemzet és az Egyház szolgálata nyilvánult meg abban is, amikor István, Imre és Gellért ereklyéit 1083-ban fölemeltette, az egyházi és világi nagyok, valamint hatalmas néptömeg jelenlétében. Ezzel a magyar népnek a saját nemzetéből adott szent példaképeket. ,,Szinte állandóan a tenyerén hordja, kardja élén hordja az életét: minden pillanatban kész odadobni azt Egyháznak, hazának, egyeseknek -- mindennek és mindenkinek, akikben, amiben azt a két szentséget látja testet ölteni, amelyért élt: a magyar ügyet és az Isten ügyét'' -- írja róla Sík Sándor. Egész élete, eljárásai, intézkedései a szentség jegyét viselik magukon. Már a krónikás is úgy jellemzi, mint aki ,,mindenkor rugalmas volt és szelíd. Vigasztalta a bajtól sújtottakat, fölemelte az elnyomottakat, az árvák kegyes atyja volt. Az ország minden lakosa csak kegyes király néven emlegette. ,,Egyik legszebb jellemvonása a megbocsátás volt. Salamont nem büntette meg a kor szokása szerint, csak fogságra vetette egy időre, s ,,ő maga folyvást imádkozott Salamonért, hogy térjen meg Isten törvényéhez.'' Az ének László külsejét sem győzi dicsérni:

,,Te arcul tellyes, szép piros valál,

Tekéntetedben embereknél kedvesb,

Beszédedben ékes, karodban erős,

Lám, mendent te ejtesz, ki teveled küzdik.

Tagodban ékes, termetedben díszes,

Válladtul fogva mendeneknél magasb;

Csak szépséges császárságra méltó,

Hogy szent korona téged méltán illet.''

Épp így kitűnt lelkével. ,,Testedben tiszta, lelkedben fényes, szívedben bátor, miként vad oroszlán.'' Amikor tehette, szeretett félrevonulni és imádkozni. Imáinak hatásossága nyilvánul meg az alakját körülfonó legendákban is: az üldöző ellenség előtt a szikla meghasad, éhező katonái táplálására szarvascsordák jelennek meg, imájára víz fakad a sziklából, az ellenség elé dobott pénzei kővé változnak... Ugyanígy lesz ,,Szent László füve'' gyógyír a betegség ellen. Nem csoda, hogy híre a határon túl is elterjedt, benne látták a kor egyik legszebb lovageszményét, s kiszemelték a keresztes hadak vezérének. Erre azonban nem kerülhetett sor, mert 1095. július 29-én az örökkévalóságba költözött. Egy ideig a somogyvári monostorban nyugodott ,,boldog teste'' (Arany János), később Váradon helyezték végső nyugalomra. Kultusza halála után hamarosan kifejlődött. Tulajdonképpen maga a nép avatta szentté, mielőtt az Egyház hivatalosan megtette volna. Seregestől keresték föl sírját, nemcsak a gyógyulást, vigasztalást óhajtók, hanem a vitában álló peres felek is. A csodás gyógyulások híre gyorsan terjedt. A szent király ereklyéibe vetett bizalom egyre növekedett; szokássá vált, hogy itt döntsenek el nagy fontosságú pereket, és László oltára előtt tegyenek esküt. Itt tartották az 1134. évi nemzeti zsinatot, s itt döntötték el egy alkalommal a zágrábi püspök perét is. Ezek után az Egyház hivatalos lépése sem váratott soká magára. III. Béla király sürgetésére III. Celesztin pápa 1192-ben László királyt a szentek sorába iktatta. A szent lovagkirály hatása népe körében az idők folyamán csak növekedett, egyesek szerint még Szent Istvánét is felülmúlta. A nagyváradi székesegyház előtt állították föl híres lovasszobrát, a Kolozsvári-testvérek alkotását, amely -- az ének szerint -- ,,fénylik, mint a nap, ragyog, mint az arany: Nem elégszik senki tereád nézni.'' Állítólag ennek mása a győri székesegyház hermája, amely fenséget, erőt, s egyúttal nyájasságot is sugároz; ez volna a szent király igazi arca. A mindig győzelmes ,,Bátor László'' lett a katonák védőszentje, nevének oltalma alatt vonultak a csatába, s ez volt a csatakiáltásuk: ,,Szent László, segíts!'' 1684-ben, a törökök elleni fölszabadító háború idején egy külföldi fültanú elbeszélése nyomán följegyezték, hogy a katonák a tábortűznél ,,fél óráig zenéltek és magyar víg dalokat mondottak Szent László tiszteletére, kinek épp aznap ünnepe volt'', tehát tisztelete még akkor is elevenen élt! Vajon miben volt a varázsereje? Talán Prohászka Ottokár fogalmazta meg legkifejezőbben: ,,A magyar eszmény Lászlóban lett kereszténnyé és szentté... A kereszténység ezentúl már nemzeti életté, a keresztény király a nemzet hősévé lett.'' Ilyennek érezte és tudta az énekszerző is:

Idvezlégy kegyelmes Szent László kerály!

Magyarországnak édes oltalma,

Szent kerályok közt drágalátus gyöngy,

Csillagok között fényességes csillag!

Szentháromságnak vagy te szolgája,

Jézus Krisztusnak nyomdoka követi;

Te szent léleknek tiszta edénye,

Szűz Máriának választott vitéze.

Istenünk, aki Szent László királyunkat, a te hitvallódat csodálatos könyörületességeddel a vétekből a bocsánatba, s mert igaz volt, a dicsőségbe vitted föl, kérünk, add, hogy aki kormányzónk volt a földön, pártfogónk legyen a mennyben!

www.szentkoronaradio.hu, katolikus.hu

Szekszárdi Szent László Király Napok 2009. Június 26-28.

Szent László napok Szekszárdon


A Szent László napi búcsúk hagyományát őrzi Szekszárd, amikor júniusban - immár ötödik éve a város védőszentjének ünnepén - ország-világra szóló vigalmat rendez, három éve ez a rendezvény háromnapos fesztivállá nőtte ki magát. A városalapító I. Béla király fiának, Szent Lászlónak, mint a város védőszentjének ünnepe mindig kiemelkedő eseménye volt a városnak. A családi összejövetelek meghittségét szerették volna kiterjeszteni a szervezők a szélesebb közönség számára a vigalom megrendezésével - közölte a rendezvényt beharangozó sajtótájékoztatón Pócs Margit, a közművelődési és civil kapcsolatok referense. A szervezők szándéka szerint a rendezvényt fokozatosan szélesítenék a Szent Lászlóhoz kötődő településekkel, illetve a Kárpát-medencei városokkal való együttműködés irányába - tette hozzá. A nyitónapon, június 22-én a katolikus közösségi házban rendezendő konferencián Tempfli József, Nagyvárad katolikus püspöke a népi emlékezetben, az erdélyi mondavilágban élő Szent Lászlóról tart előadást, valamint ő mondja a szentbeszédet a nyitó szentmisén. A három nap kínálatában hangversenyek, kiállítások, színi előadások mellett hagyományosan megrendezik a DIGI 24 elnevezésű digitális kisfilmek versenyét Makk Károly filmrendező zsűrielnökletével, a középkori jelmezes felvonulást, a korabeli fegyveres történelmi játékokat. Népi kirakodóvásár, történelmi játszóház, középkori játszótér várja a gyerekeket, múzeumok éjszakája, gasztronómiai különlegességek és a történelmi borvidék rangos borászainak nyitott pincéi várják a felnőtteket.


A város maga választotta védőszentje tiszteletére középkori hagyományokat idéz a gazdag programsorozat. Ezennel kihirdettetik, hogy Szent László Királyunk meglátogatá Szekszárdnak hírös-nevezetes városát ez év június havának 26. 27. és 28. napján, és ott vigadalom rendeztetik tiszteletére, melyben lovagok vívnak Adelheid szépséges Királynénk kegyeiért, megválasztatik a legelsö udvarhölgy, a leghitelesebb kalmár, komédiások és mutatványosok mulattatják a népet, céhek kínálják portékáikat, ifjak zenélnek fülnek tetszö dallamos muzsikát, továbbá mindenféle jó bor és étek, mely szem szájnak ingere megtaláltatik. Szent László Királyunk fogadá a por nép hódolatát, valamint az ez évi dézsmát és a néki kijáró adományokat.

Királyunk szívesen látná eme vigadalmban országának más tájain élö mindennemü és rangú alattvalóit, és fogadá hódolatikat !Szekszárdi Szent László Napi Vigadalomban, Szent Iván (június) havának 28-dik napján
Adatik tudtára Szekszárd városa és a környező települések népeinek, hogy a 2009-dik évi Szekszárdi Szent László Napi Vigadalom alkalmábul az vidék hajadonjai és asszonyai közül megválasztatik László király urunk hitvesének, Adelheid királyné úrasszonynak Első Udvarhölgye!


http://www.babitsmuvhaz.hu
uno.hu, www.szentkoronaradio.hu
Szent László Király segíts meg bennünket!

szentlaszlo (972 x 1296)_0.jpg


small_szentlaszlo2_0.jpg

Szent László királyunk ünnepén, az Athleta Patriae-t, a Haza Bajnokát ünnepeljük egyik leghíresebb róla szóló énekkel, valamint egy kevésbé ismert korabeli szekvenciával, és kérjük a közbenjárását egy fohásszal. PHJ

Fohász Szent László király közbenjárásáért;

Istenünk, aki Szent László királyunkat, szent uralkodónkat, a te hitvalló bajnokodat, csodálatos könyörületességeddel a vétekből a bocsánatba, s mert igaz volt, a dicsőségbe vitted föl, kérünk, add, hogy aki gondviselő jó királyunk volt a földön, pártfogónk legyen a Mennyben is!

Ének Szent László királyról

(1500 körül)[1]

1. Idvezlégy kegyelmes Szent László király!

Magyarországnak édes oltalma,

szent kerályok közt drágalátus gyöngy,

csillagok között fényességes csillag.

2. Szentháromságnak vagy te szolgája,

Jézus Krisztusnak nyomdoka követi,[2]

Te szent léleknek tiszta edénye,

Szíz Máriának választott vitéze.

3. Magyarországnak vagy kerályi magzatja,

szent kerályoknak fényes tüköre

teneked atyád kegyes Béla kerály,[3]

hogy hozza képest kegyes kerály lennél.

4. Nekönk sziletíl Lengyelországban,[4]

Mennyből adatál nagy csudaképpen.

másszor sziletíl szent keresztvíztől,

ősödnek nevén László lőn neved.

5. Mikoron méglen gyermekded volnál,

kihoza Béla kerály jó Magyarországba,

hogy dicsekednél te két országban,

Magyarországban és Mennyországban.

6. Letelepedél Bihar-Váradon,

ah[5] várusnak lől édes oltalma;

templomot rakatál Szíz Máriának,

kiben[6] most nyugoszol menden tisztességvel.

7. Környől fekesznek téged császárok,

püspökök, kerályok és jobbágyurak;

olaj származik szent koporsódból,[7]

tetemed foglalták az szép sár-aranyból,[8]

8. Téged dicsérnek szent zsolozsmával

papok, diákok és várusnépek;

téged dicsér földnek kereksége,

mert téged dicsérnek Istennek angyeli.

9. Te dicsekedel keráli székedben,

képed feltötték az magas kőszálra,

fénlik mint nap, salyog mint arany:

nem elégeszik senki, tereád nézni.

10. Te arcul teljes, szép piros valál,

tekéntetedben embereknél kedvesb;

beszédedben ékes, karodban erős.

lám mendent te ejtesz, ki tevéled küzdik.

11. Testedben tiszta, lelkedben fényes,

szívedben bátor, miként vad oroszlán,

azért neveztek Bátor Lászlónak,

mikoron méglen iffiúdad volnál.

12. Tagodban ékes, termetedben díszes,

válladtul fogva mendeneknél magasb;[9]

csak szépséged[10] császárságra méltó,

hogy szent korona téged méltán illet.

13. Mert választa az Szíz Mária,

megdicsőíte sok jó ajándékkal,

hogy te őriznéd és oltalmaznád,

neki ajánlád jó Magyarországot.[11]

14. Fejedben kele[12] az szent korona,

megbátorejta téged az Szentlélek;

kezdéd követni atyádnak életét,

rózsákot[13] szaggatál, koronádban fízéd.

15. Te tatároknak vagy megtereje,

magokat szaggatád[14] az havasokban,

te pogányoknak vagy rettenetik,

terekek mondottak feld félelmének.

16. Te kivagdalád az eretnekeket,

mind kigyomláltad, elszaggatád,

nem volt idédben gonoszol teve,[15]

mert csak híred-neved mindenek rettegték.

17. Azért igazságnak valál bírója,

Az szép szízességnek valál koronája,

te tisztaságnak tiszta ótalma,

irgalmasságnak teljes keveteje.

18. Dicsérjük magyarok Szent László kerált,

Bizony érdemli mi dícséretönköt,

dicsérik őtet angyelok, mondván:

Idvezlégy kegyelmes Szent László kerály.

[1] A híres énekről Gerézdi Rabán bizonyította be, hogy későbbi, mint az 1470 körül szerzett latin himnusz, tehát hogy latinból fordították magyarra és nem fordítva. Gerézdi szerint a magyar vers egyházias típusú világi ének. A versnek két csonka másolata maradt fenn. Az egyik a Gyöngyösi- a másik a Peer-kódexben. E kettőből állítható össze a teljes vers, melyet a legfrissebb kritikai kiadás nyomán közlünk: Gerézdi Rabán, A magyar világi líra kezdetei, Akadémiai Kiadó, Bp., 162-164.

[2] nyomdokát követő

[3] I. Béla. Uralkodott: 1060-1063.

[4] István halála után a Vazul-fiak, köztük Béla, László apja, lengyelországba menekültek.

[5] "a" névelő

[6] Ti. a templomban

[7] Ez a szentség jele.

[8] Sár-arany=sárga arany

[9] Az Árpád-háziak között többen is feltűnően magasak voltak.

[10] A kifejezés értelme: "már csak szépséged miatt is".

[11] A fordító tévedése "neki ajánlott" helyett.

[12] fejedre került

[13] erényeket

[14] Ti. úgy, hogy írmagjok sem maradt.

[15] tevő+++

Szekvencia Szent László királyról

(Novae laudis extollamus)

(1192 körül)
Új dicséret szava zengjen

a királynak, énekeljen

ujjongásunk dallama.

Mint a lépesméz, az ének

olyan édes, a dicséret

László királyt zengje ma.

Királyunknak szójon ének,

erősítse a dicséret

mennyországi hangjait.

Hitvallóknak ura áldott!

Tőle nyerték a királyok

élet ajándékait.

Dicsőítnek esengve mindenek,

királyoknak gyöngye, ki mennyket

ígérsz s üdvnek javait.

Ó mily boldog s milyen ékes,

szent nevével fényességes,

Várad híres temploma!

Századoknak királya

mosta kezét tisztára,

szenny ne érje már soha.

Ő a lépcső, magyar nemzet

rajta lépdel az egeknek

trónjához, Pannónia.

Híre-neve égig szárnyal,

eljut sebes híradással

földünk négy határira.

Véle kegyet, áldást nyerünk,

meg is tartván, mit megleltünk

hitvallásunk hajnalán.

Gyógyítja a betegséget,

munkálja az üdvösséget,

ahogy Mózes hajdanán.

E házban meghallgatást nyer

mindenre, mit kér az ember,

ha a király pártolja.

Véle semmi kardcsapást,

ellenséges támadást

nem retteg már a haza.

Ellenséggel bár csatázva,

a királynak imájára

üdvösséget nyer a nép.

Hit szerzője általa

századokra árasztja

olajának erejét.

Ő szerez a magyar népnek,

mely az igaz hitre tért meg,

birodalmi hírnevet.

Idegenek, ellenségek

békességben jól megférnek,

neki engedelmesek.

Önlelkéből, rejtettségből

csillag támad a világnak,

tündökölnek a csodák.

Erejével, győzelmével

ellenségnek, barbár népnek

futamítja nagy hadát.

Aki őt dicséri, áldja,

bíz a poklot megutálja,

nyavalyáit jóra váltja,

s elűzi ördögeit.

Ki szent voltát megtiszteli,

gyógyulását megnyerheti,

mert a király megsegíti

életre ő híveit.

Dicsősége király sarjnak,

áve, üdve magyaroknak,

értünk támadt fényes csillag,

virág ország gyökerén.

Királyt adó szent gyökérzet,

igaz hittel a dicséret

néked is zeng, ember-ének

te neved igézetén.

Urunk, ki megkoronáztad,

hallgasd meg, kik itten áldnak,

s szent királyunk hű szolgáit

ez életből egykor átvidd

mennyei palotádba.

Akik hírét együtt zengve

összegyűltünk örvendezve,

add, hogy véle találkozzunk,

és megnyervén eljuthassunk

az örök boldogságra.

Amen.

Fordította Csanád Béla

www.regnumportal.hu

2009. június 26., péntek

Európa Parlament mandátumok 2009

Magyar Királyság:

Magyarország 22/22 +

Erdély 3/11 (3/33)+

Felvidék 2/13

Csángóvidék 0/33

Vajdaság 0/0

Kárpátalja 0/0

Horvátország 0/0

Alpokalja 0/17

Muravidék 0/7

Tarnobrzeg 0/50

-------------------------------

Összesen = 27/45, (27/142)Királyi politológiai elemzés

Sikeres eredmény, az előző ciklushoz képest +1 fővel növekedett a képviselők száma Erdélyben, azonban Erdély esetében cél a 10, valamint Csángóvidéken legalább további +1 fő. Felvidéken a korábbi 2 mandátumhoz kell továbbiakat gyűjteni, megcélozva a 13 mandátumot! A 27/45 aránynál reálisabb a 35/45, kitűzve a győzelmi 45/45 célt! A Kárpát Medencéből tehát 27 fő képviseli Magyarországot az Európa Parlament Alsóházában. Az Európa Parlament Felsőháza jelenleg szerveződik az Európai Arisztokrácia tagjaiból Budapest központtal! Kívánatos Horvátország, Vajdaság, Kárpátalja EU csatlakozása, valamint mandátumok Alpokalján, Muravidéken, Tarnobrzegben.

Magyarország

Eredmények nemzeti pártok szerint - Végleges eredmények

Eredmények nemzeti pártok szerint

Jelmagyarázat:

 • FIDESZ - KDNP : Fidesz - Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt
 • MSZP : Magyar Szocialista Párt
 • JOBBIK : Jobbik Magyarországért Mozgalom
 • MDF : MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM

Erdély 3/11, (Románia össz. 33)

Eredmények nemzeti pártok szerint - Végleges eredmények

Eredmények nemzeti pártok szerint

Jelmagyarázat:

 • RMDSZ - UDMR : Romániai Magyar Demokraták Szövetsége: Uniunea Democrată Maghiară din România
 • PSD-PC : Alianţa Electorală PSD+PC
 • PD-L : Partidul Democrat Liberal
 • PNL : Partidul Național Liberal
 • PRM : Partidul România Mare
 • Băsescu E. : Băsescu Elena
 • Abraham P. : Abraham Pavel
 • FC : Forţa Civică
 • PNTCD : Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat

Felvidék 2/13 (Szlovákia)

Eredmények nemzeti pártok szerint - Végleges eredmények

Eredmények nemzeti pártok szerint

Jelmagyarázat:

 • SMK-MPK : Magyar Koalíció Pártja - Strana maďarskej koalície
 • SMER : SMER - sociálna demokracia
 • SDKÚ - DS : Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
 • KDH : Kresťanskodemokratické hnutie
 • SNS : Slovenská národná strana
 • SF : Slobodné fórum
 • SZ : Strana zelených
 • KSS : Komunistická strana Slovenska
 • ASV : Agrárna strana vidieka
 • DS : Demokratická strana
 • KDS - OKS : Konzervatívni demokrati Slovenska - Občianska konzervatívna strana
 • LIGA : LIGA, občiansko-liberálna strana
 • Misia 21 : MISIA 21 - Hnutie kresťanskej solidarity
 • RIS : Rómska iniciatíva Slovenska
 • SAS : Sloboda a solidarita
 • SDĽ : Strana demokratickej ľavice
 • ĽS - HZDS : Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko

Alpokalja 0/17 (Ausztria)

Eredmények nemzeti pártok szerint - Végleges eredmények

Eredmények nemzeti pártok szerint

Jelmagyarázat:

 • SPÖ : Sozialdemokratische Partei Österreichs
 • ÖVP : Österreichische Volkspartei
 • FPÖ : Freiheitliche Partei Österreichs
 • GRÜNE : Die Grünen - Die Grüne Alternative
 • Martin : Liste "Dr. Martin - für Demokratie, Kontrolle, Gerechtigkeit"
 • BZÖ : BZÖ - Mag. Ewald Stadler
 • JuLis : Junge Liberale Österreich
 • KPÖ : Kommunistische Partei Österreichs - Europäische Linke

Muravidék 0/7 (Szlovénia)

Eredmények nemzeti pártok szerint - Ideiglenes 2009. június 08-én 13:31-kor CEST

Eredmények nemzeti pártok szerint

Jelmagyarázat:

 • SDS : SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
 • SD : SOCIALNI DEMOKRATI
 • zares : ZARES – nova politika
 • SNS : SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS
 • DeSUS : DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
 • LDS : LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
 • SLS : SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
 • SMS : SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE
 • N.Si : NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
 • KSS : KRŠČANSKI SOCIALISTI SLOVENIJE
 • NLPB : NEODVISNA LISTA ZA PRAVICE BOLNIKOV
 • ZZ : ZDRUŽENI ZELENI

Tarnobrzeg 0/50 (Lengyelország)

Eredmények nemzeti pártok szerint - Végleges eredmények

Eredmények nemzeti pártok szerint

Jelmagyarázat:

 • PO : Platforma Obywatelska RP
 • PiS : Prawo i Sprawiedliwość
 • SLD-UP : Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
 • PSL : Polskie Stronnictwo Ludowe
 • Libertas : Libertas
 • PdP-CL : Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004)
 • SO : Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
 • UPR : Unia Polityki Realnej
 • PPP : Polska Partia Pracy
 • PRP : Prawica Rzeczypospolitej

EURÓPA PARLAMENT ÖSSZESSÉGÉBEN

Választási eredmények: az új ParlamentVálasztási eredmények: az új Parlament

2009 júliusától kezdve minden képviselőcsoport tagjainak legalább hét tagállamból kell kikerülniük. A képviselőcsoport alapításához szükséges minimális taglétszám 25.

Jelmagyarázat:

 • EPP : Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták)
 • PES : Az Európai Parlament Szocialista Képviselőcsoportja
 • ALDE : Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport
 • UEN : A Nemzetek Európájáért Unió Képviselőcsoportja
 • GREENS/ EFA : A Zöldek/az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja
 • GUE/ NGL : Az Egységes Európai Baloldal/az Északi Zöld Baloldal Képviselőcsoportja
 • IND/ DEM : Függetlenség/Demokrácia Képviselőcsoport
 • Others : Egyéb
Az EP 2009. július 14-i alakuló ülésén érvényes összetétel még változhat
Forrás: TNS opinion az EP-vel együttműködésben.


EPP PES ALDE UEN GREENS/ EFA GUE/ NGL IND/ DEM Others Összesen
Belgium BE 6 5 5 0 3 0 0 3 22
Bulgária BG 6 4 5 0 0 0 0 2 17
Cseh Köztársaság CZ 2 7 0 0 0 4 0 9 22
Dánia DK 1 4 3 2 2 1 0 0 13
Németország DE 42 23 12 0 14 8 0 0 99
Észtország EE 1 1 3 0 0 0 0 1 6
Írország IE 4 3 1 3 0 0 0 1 12
Görögország EL 8 8 0 0 1 3 2 0 22
Spanyolország ES 23 21 2 0 2 1 0 1 50
Franciaország FR 29 14 6 0 14 4 1 4 72
Olaszország IT 35 0 7 9 0 0 0 21 72
Ciprus CY 2 1 0 0 0 2 0 1 6
Lettország LV 1 0 1 3 1 0 0 2 8
Litvánia LT 4 3 2 2 0 0 0 1 12
Luxemburg LU 3 1 1 0 1 0 0 0 6
Magyarország HU 15 4 0 0 0 0 0 3 22
Málta MT 2 3 0 0 0 0 0 0 5
Hollandia NL 5 3 6 0 3 2 2 4 25
Ausztria AT 6 4 0 0 2 0 0 5 17
Lengyelország PL 28 7 0 15 0 0 0 0 50
Portugália PT 10 7 0 0 0 5 0 0 22
Románia RO 13 11 5 0 1 0 0 3 33
Szlovénia SI 3 2 2 0 0 0 0 0 7
Szlovákia SK 6 5 0 1 0 0 0 1 13
Finnország FI 4 2 4 0 2 0 0 1 13
Svédország SE 5 5 4 0 2 1 0 1 18
Egyesült Királyság UK 0 13 11 0 5 1 13 29 72
Európai Unió EU összesen 264 161 80 35 53 32 18 93 736

http://www.elections2009-results.eu

Keresés ebben a blogban

Oldal statisztika: összes oldalmegjelenítés