Archiregnum

A Magyar Királyságban a Jóisten lakozik. Jelenléte annyira áthatja a szívünket, hogy még a Földünk megjelölésére is az Úr nevét használjuk. Úr, uruszág, ország, mondogatjuk királyságunkról. Uradalmakról beszélünk, mint a rendezett élet legkisebb egységéről. A Jóisten lelke van a Föld erejében, a Nap sugarában és a Szél zúgásában! A teremtés, a Mindenség koronája ez a királyság: az Isten országa, a világ legnagyobb csodája! A Mindenhatónak, a Földnek és a Népnek az egységét pedig az Égből alászállott Szent Korona pecsételi meg! Annyira szeretjük az összetartozás égi jelét, hogy egylényegűvé váltunk vele. Bennünk, általunk kelt életre a Szent Korona. Képe minden születő gyermeknek a szívében ott ragyog! Ez a fénylő tökéletesség összefűzi mindazokat akik valaha ebben a királyságban éltek. Az e világi és a mennyei élet összetartozik, mert a Szent Korona Királysága örök életű. Ez az evangéliumra épült ország jelként lebeg Ég és Föld között. A Világ más birodalmai úgy neveznek bennünket Archiregnum, Őskirályság, Főkirályság, Mintakirályság! Ebben a hazában az országos tisztségek viseléséért jár a legmagasabb fizetség, mert az Ország felemelkedése a legnagyobb dicsőség! A határokat és a törvényeket az Úristen jelölte ki, hogy mindenki kövesse az Örök Rendet! A mércét, amellyel a Szent Király megvalósítja a Mindenható tervét Budapesten őrzik örök emlékeztetőül, hogy mindenki emlékezetében tartsa: Mindenki azonos a Jóisten előtt! Az emberek a szerződéseiket a Jóisten papjai és szerzetesei előtt kötik, mert vallási szerződés minden egyezség. Az Isten papjai és szerzetesei életre szóló házasságban élnek, mivel a Jóisten a férfit és a nőt párnak, egynek teremtette! Az igazság szeretete igazgatja ezt az országot, mert az igazságérzet a Jóisten szeretete! Ez az ősi, égi eredetű királyság a Magyar Királyság! Isten és a Szent Korona nevében küzdjünk Nemzetünk felemelkedéséért!

Budavári Királyi Palota

Budavári Királyi Palota

Támogatja Nagy-Magyarország, a Magyar Királyság területeinek egyesítését!

Királyi bejegyzések archívuma

A királyi oldal rendszeres olvasása jót tesz a Magyar Királyságnak és Önnek egyaránt!

2015. október 8., csütörtök

Őfelsége Levente király az Országgyűlés Felsőházi Termének páholyában

Őfelsége óhaja a konferencia tematikája alapján a Környezetvédelmi Minisztérium működésének helyreállítása és a katolikus papság nősülése, hiszen a Jóisten a férfit és a nőt egymásnak, párnak teremtette. A királyság államformát az Országgyűlés rögzítse az Alaptörvényben!


2015. szeptember 30., szerda

Budavári Királyi Palota fejlesztésekBemutatták a bu­da­vá­ri Csikós-udvar és kör­nye­ze­te re­konst­ruk­ci­ós lát­vány­ter­vét a Nemzeti Palota Terv Társadalmi Testületének szer­dai ülé­sén: a Vár Tabán fe­lő­li ol­da­lán a kö­vet­ke­ző évek­ben vissza­épül az egy­ko­ri lo­var­da és is­tál­lói, a Főőrségi épü­let, a Palota-lépcső és a lo­var­da mö­göt­ti fel­já­ró is.


Magyar Ferenc épí­tész a kon­cep­ció be­mu­ta­tá­sa­kor em­lé­kez­te­tett: a Vár nyu­ga­ti fal­szo­ro­sá­nak kül­ső fe­lén épült fel 1899-ben a Királyi Palota dí­szes lo­var­dá­ja, majd fö­löt­te tíz év­vel ké­sőbb a Hunyadi-udvar pe­re­mén a Főőrségi épü­let; ad­dig­ra már állt a két ud­vart össze­kö­tő Palota-lépcső és rám­pa is. A lo­var­da az 1944-45-ös ost­rom so­rán ta­lá­la­tot ka­pott, de sok­kal könnyeb­ben hely­re­ál­lít­ha­tó lett vol­na, mint a Sándor-palota, még­is el­bon­tot­ták. 


Hasonló sors ju­tott a Főőrségi épü­let­nek is, pe­dig ab­ban a het­ve­nes évek ele­jé­ig még iro­dák is mű­köd­tek - idéz­te fel.  Az épí­tész sze­rint az ost­rom után a kö­zép­ko­ri erőd hely­re­ál­lí­tá­sa ka­pott pri­o­ri­tást, így azon­ban a Csikós-udvar el­vesz­tet­te köz­le­ke­dé­si kap­cso­la­ta­it a pa­lo­tá­val. A re­konst­ruk­ció fon­tos ele­me ezért, hogy a Vár a Tabán fe­lől is könnyen és aka­dály­men­te­sen meg­kö­ze­lít­he­tő­vé vál­jon. Potzner Ferenc be­szá­mo­ló­ja sze­rint a lo­var­dát ko­ráb­bi he­lyén épí­tik vissza Hauszmann Alajos ter­vei alap­ján, ere­de­ti funk­ci­ó­in túl az épü­let ren­dez­vény­tér­ként is mű­kö­dik majd, így töb­bek kö­zött bá­lo­kat, mű­vé­sze­ti vá­sá­ro­kat is be­fo­gad­hat. 


A lo­vas prog­ra­mok ki­szol­gá­lá­sá­ra 16 ló tar­tá­sá­hoz meg­fe­le­lő is­tál­lót ala­kí­ta­nak ki a vár­fal alat­ti föld­ré­zsű­be rej­tet­ten, a Csikós-udvarból pe­dig a szin­tén új­ra­épí­ten­dő Stöckl-lépcső és fal mel­let­ti rám­pa biz­to­sít­ja a fel­ju­tást. Szintén ere­de­ti he­lyén épül új­ra a Főőrségi épü­let, amely­ben az új­já­ala­ku­ló pa­lo­ta­őr­ség, va­la­mint ki­ál­lí­tó- és ven­dég­lá­tó­he­lyek kap­nak ott­hont. Innen lesz meg­kö­ze­lít­he­tő a kö­zép­ko­ri vár ma­rad­vá­nya­i­nak fel­tá­rá­sa után ki­ala­kí­tan­dó, tér­szint alat­ti ré­gé­sze­ti be­mu­ta­tó­tér is. 


A be­ru­há­zás so­rán meg­erő­sí­tik az Ybl-féle tám­fa­la­kat, il­let­ve fel­újít­ják és funk­ci­ó­val lát­ják el a Karakas pa­sa tor­nyát is - kö­zöl­te Potzner Ferenc. L. Simon László, a Miniszterelnökség par­la­men­ti ál­lam­tit­ká­ra el­mond­ta: ok­tó­ber 7-én a Várkert Bazárban ka­ma­ra­ki­ál­lí­tás nyí­lik a vissza­épí­ten­dő épü­le­tek ere­de­ti ter­ve­i­ből és a Királyi Palota utób­bi hó­na­pok­ban vissza­vá­sá­rolt tár­gya­i­ból.Előkerült pél­dá­ul a Szent István-terem egyik Zsolnay pi­ro­grá­nit ké­pe, de több ezüst- és por­ce­lán­tárgy is, a szer­dai ta­nács­ko­zá­sa előtt pe­dig a pa­lo­ta ere­de­ti aj­tó­ki­lin­csé­nek egy pél­dá­nyát jut­tat­ta vissza ed­di­gi bir­to­ko­sa.


(MTI)

2015. szeptember 8., kedd

A Magyar Királyi Udvar hivatalos közleménye - migráció

A migrációt komoly kérdésnek kell tekinteni, tehát szükségesnek tartjuk a magyar, európai és ENSZ szervezetek megerősítését, melynek feladata a migráció prevenciója, megelőzése. Az ENSZ sokkal nagyobb felelősséget kell vállaljon a kérdés kezelésében. Őfelsége Levente király már évek óta szorgalmazza az ENSZ költségvetésének növelését az ENSZ képességeinek növelése érdekében. Szükséges a migrációs folyósok feltérképezése és az érintett országok bevonása a megoldás elérésére. Panaszkodnak Görögországra, hogy átengedi a migránsokat, Görögország pedig Törökországra panaszkodik. Nyilvánvalóan Törökországgal is mindenképp tárgyalni kell a megoldás érdekében. Az okozati tényezők feltárása szintén szükséges. A szíriai és líbiai helyzetet stabilizálni, rendezni kell, szükség esetén ENSZ békefenntartókkal. A jobb élet reményében történő elvándorlást szintén jogos igénynek lehet tekinteni, ezért átfogó EU és ENSZ megoldásokat kell keresni a térség gazdasági fejlesztésére akár ipari létesítmények kihelyezésével (politikai stabilizáció után) az érintett régiókba.

Az emberi élet védelme, az emberi méltóság tisztelete intelligens emberi magatartásmód!
Intelligencia, erkölcs, szeretet!
A MAGYAR NEMZETÉRT, A MAGYAR HAZÁÉRT, A SZUVERÉN MAGYAR KIRÁLYSÁGÉRT!
PAX!


2015. február 27., péntek

Budavári Királyi Palota - újjáépítik a Palotaőrségi házat

A Budavári Palota rekonstrukcióját célzó Nemzeti Palota Terv részeként újjáépítik az egykori főőrségi épületet és a lépcsőt is, ezekre összesen több mint hárommilliárd forintot szán  a kormányzat. Ismert, tavaly év végén született döntés arról is, hogy az egykor ezek alatt fekvő lovardaépületet is rekonstruálják. A mellette volt lépcsőt is rekonstruálják. A Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint visszaépítik a budai egykori királyi palota szomszédságában állt úgynevezett főőrségi épületet és a mellette volt lépcsőt is. A határozat százötvenmillió forintot rendel a Miniszterelnökség idei költségvetéséből a két beruházás előkészítésére, az előbbi megépítésére 2,05 milliárd, utóbbiéra 1,3 milliárd forintot rendelnek a tárca jövő évi büdzséjének terhére. A Budavári Palota épületegyütteséhez tartozó, ezen építmények alatt a Nap-hegy felőli teraszon állt egykori lovarda rekonstruálásáról is döntés született tavaly év végén, a tervek szerint kétmilliárd forintból valósul meg ez a beruházás. Az 1905-re befejeződött nagyszabású palotaépítkezés gyakorlatilag megduplázta a királyi székhely területét, számos kisebb, új épületet emeltek ekkorra. Ezek közé tartozott a Hunyadi udvar nyugati szélén, az Oroszlános udvarra vezető kapuzat melletti, viszonylag kis méretű palotaőrségi épület, mellette pedig a lépcsőn megközelíthető, a Nap-hegy felőli mélyebben lévő – Csikós udvar elnevezésű – teraszon állt lovarda is. A Szent György tér hiányzó nyugati térfalát hosszú ideje városépítészek, művészettörténészek hiányolják: ugyan az itt állt Teleki-palota, de megmenthető volt – csakúgy, mint maga a királyi palota –, de például a szintén sérült istálló vagy az alig károsodott lovarda és őrségi épület lebontása fölösleges volt. Utóbbi egyébként a hatvanas–hetvenes években is állt, a királyi palota átépítése idején munkásszállás volt.

magyarhirlap

2015. február 21., szombat

A koronázási szertartás, koronaőrség


Az önálló magyar államiságot és a magyar eliten belüli erőviszonyokat egyaránt reprezentálták a koronázási szertartások. Fontos jelzés, hogy kik és milyen minőségben vehettek részt a koronázási ceremónián, milyen koronázási jelvényeket vihettek, milyen tisztségeket tölthettek be. A koronázások állandó kelléke volt a jelenleg Parlamentben őrzött Szent Korona, jogar, országalma, továbbá a kard, a koronázási palást, királyi kesztyűk, saruk és harisnyák. Minden szertartáson voltak új kellékek is, például a koronázási országzászlók, illetve az udvar- és étekfogómesteri pálcák. Egy-egy magyar koronázó országgyűlésre Európa nagy részéből jöttek diplomaták, akik sokszor alapos feljegyzésekben tudósították saját udvarukat az itt tapasztaltakról. A magyar koronáról ugyanakkor a kora újkorban már Európa-szerte tudták, hogy a kontinens egyik legrégibb uralkodói jelvénye, amely a magyarok számára különös jelentőséggel bír. 1619 és 1622 között a Szent Korona Bethlen Gábor erdélyi fejedelem birtokában volt.

Különleges fegyverrel őrizték a Szent Koronát

Vibárdnak hívják, és valójában egy bárd volt 60 centis éllel, angyalos címerrel, Isten szemével és a király monogramjával díszítve. Királyi rendelet újította meg a Szent Korona őrzését, amikor megszületett a Magyar Királyi Koronaőrség is. A testület létszámát 45 koronaőr és két tiszt jelentette, a tagokat a honvédgyalogságból toborozták. A korona fizikai őrzését mindig egy altiszt és három koronaőr látta el. Magát a relikviát a várban őrizték a század utolsó éveiben egy erre a célra épített páncélteremben.
Az elit királyi testőrségekre jellemző, nyelével együtt 223 centiméteres fegyver az alabárd egyik fajtája. Az őrség alapításakor 50 darabot készítettek belőlük, a későbbi pótlások során pedig apróbb módosításokat is végeztek rajtuk. A vibárdok 60 centis pengéjét a Szent Korona díszítette. Alá vésték a magyar középcímert, majd az alapítás dátumát. Hátoldalukon a király monogramját ugyancsak korona díszítette, alatta kapott helyet "Isten szeme", majd a címer.

Forrás: koronaorseg.hu

A koronaőrök magasított díszföveget viseltek madárszárny alakú tollforgóval, fehér kócsagtollakkal, nagy címerdísszel. A díszattila vörös volt, a nadrág zöld, a köpeny pedig fehér.

2015. január 7., szerda

1978. január 6-án érkezett haza az Amerikai Egyesült Államokból a Szent Koronánk

A Szent Koronát 1944. novemberében védelem alá helyezték. Veszprémbe, Kőszegre, majd Velembe szállították, végül 1945 márciusában az ausztriai Mariazellbe, majd onnan Mattsee-be vitték, és – története során nem először – elásták. A koronaőrök az amerikai hadsereg fogságába kerültek. Parancsnokuk tájékoztatása alapján az amerikaik megtalálták a koronát. Júliusban a bajorországi Augsburgba, onnan frankfurti bank trezorjába került, innen az Amerikai Egyesült Államokba vitték. Itthon az 1946-os I. törvénycikk szerint Magyarország, mint királyság megszűnt, új államformája a köztársaság lett. 1951-től 1978-ig a koronát az USA Kentucky államában, Fort Knox katonai támaszponton tárolták csaknem három évtizeden át. 1977. november 4-én az USA bejelentette: visszaadják Magyarországnak a Szent Koronát. Az amerikai közvélemény felháborodott, a magyar emigráció és a republikánus ellenzék tiltakozott. Az átadás egyik legkényesebb Carter-i feltétele: Kádár ne legyen jelen a ceremónián. Az Európából Amerikába átszállított Szent Korona ládáján ez a felirat állt: „sugárzásveszélyes repülő-tárgy”. A politikai enyhülés idején, 1978. január 5-én, Jimmy Carter elnöksége alatt a magyar Szent Korona a koronázási jelvényekkel együtt ismét hazai földre kerülhetett. Január 6-án a Parlamentben Cyrus Vance amerikai külügyminiszter kis ünnepség keretében átadta ezeket a magyar nép meghívott képviselőinek. Az eseményen jelen volt a hazai kulturális élet számos ismert személyisége, pl. Illyés Gyula író, Varga Imre szobrász és Kocsis Zoltán zongoraművész. Az államvezetés részéről Lázár György a minisztertanács elnöke és helyettese, Aczél György volt ott, valamint Apró Antal, az Országgyűlés akkori elnöke, aki a korona átvételéről szóló hivatalos elismervényt aláírta. A koronát és a jelvényeket restaurálás után a Magyar Nemzeti Múzeumba vitték, két évtizeden át itt állították ki. 1999. december 21-én az Országgyűlés elfogadta a Szent Koronáról szóló 2000. évi. I. törvényt, melynek értelmében a Szent Koronát 2000. január 1-jén ünnepélyes keretek között (a jogarral és az országalmával együtt) a Parlament kupolacsarnokába szállították át. A koronázási palást a Magyar Nemzeti Múzeumban maradt.A Szent Koronát a második világháború végén csempészte ki a koronaőrség Magyarországról, hogy az ereklye ne kerülhessen az oroszok kezébe. 1945 május másodikán adták át egy amerikai ezredesnek az ausztriai Eggelsberg közelében, majd később évtizedekig az Egyesült Államokban, Fort Knoxban őrizték. 

A képen: a hazaérkezett Szent Korona a magyar Országgyűlés kupolacsarnokában.2015. január 1., csütörtök

Őfelsége I. Levente Apostoli Magyar Király ünnepi trónbeszéde és királyi újévi köszöntője 2015-re
Szerelmes Nemzetem!
                           
A 2014-es esztendőt értékelve sok sikert és eredményt ért el Hazánk, melyeket fontos észrevennünk. Vegyük sorra sikereinket! A polgári kormány sikeresen stabilizálta a gazdaságot, mely tartós növekedési pályára állt. Önmagában a legnagyobb sikerről beszélhetünk. A gazdasági sikerünk hazánk szempontjából az egyik legfontosabb, hiszen nagyobb jólétben és gyarapodva könnyebb a fejlődés, könnyebb a gyarapodás, könnyebb a felemelkedés. A Nemzetegyesítés terén is előrelépés született. Nemzetben kell gondolkodnunk, egy Nemzet vagyunk, melynek egységre kell törekednie és összefogásra! A polgári kormány létrehozta a Magyarság összefogásának fórumait a Kárpát-medencében és globálisan egyaránt. Az összefogás meghozta gyümölcsét, hiszen politikai érdekérvényesítésünkben erősödés tapasztalható a történelmi Magyar Királyság, Nagy-Magyarország területén. Polgári kormányom támogatja a tömbmagyarság autonómia-törekvéseit kiemelten Székelyföld területi autonómiájának létrehozása érdekében.

Az Európai Unió részéről jelentős, több mint 10000 milliárd forintos támogatás érkezik, mely elősegíti gazdasági felemelkedésünk. Az euró bevezetését továbbra is szükségesnek tartom, hiszen egy erős európai fizetőeszköz bevezetése gazdaságunkat tovább stabilizálja. Gazdasági célunk továbbra is a nyugat-európai és amerikai gazdasági- illetve életszínvonal elérése kell legyen, mely lényegében 500 Mrd euró/év gazdasági teljesítményt (GDP) és 2500 euró/hó, kb. 750000 forint/hó átlagfizetést jelent. A polgári kormány részéről Matolcsy úr jelezte képességünk a jelenlegi gazdasági teljesítményünk megduplázására, fontos látnunk, hogy a nyugat-európai gazdasági színvonal elérése érdekében gazdaságunk legalább ötszörösére szükséges növelnünk. A gazdaság növekedése össze kell kapcsolódjon a környezetvédelemmel. A fenntartható fejlődés ENSZ irányelve a gazdasági növekedés környezetbarát módon történő megvalósítását jelenti. Szükséges a Környezetvédelmi Minisztérium működésének helyreállítása, illetve a környezetvédelmi intézmények és hatóságok megtartása, szerepének növelése. A klímavédelem szintén kiemelt terület, mivel meg kell állítani a globális felmelegedést és a sarkköri jéghegyek olvadását. A jéghegyek olvadásának következtében több csapadék kerül a vízkörforgásba, mely többletcsapadékot, extrém időjárást okoz és okozhat. Az árvízvédelem ezért kiemelt figyelmet kell kapjon hatékony akcióprogramokkal. A klímakutatásokat szintén szükséges magasabb szintre növelnünk. A megújuló energiák széles körű alkalmazása Nemzetérdek.

A polgári kormány tevékenységét értékelve átgondolások szükségesek. Jobban oda kell figyelni a prioritások meghatározására. A szándékot többnyire jónak érzem, azonban nagyobb szociális érzékenység szükséges. Az etikus banki működés létrehozása továbbra is komoly feladat. A tisztességes banki működés az ügyfeleik vagyongyarapodását kell jelentse. Ez a teljesen új megközelítés tehet rendet a banki szektorban. A banki tevékenységet továbbra is vizsgálni kell! Ellenőrizni szükséges, hogy a banki közreműködés következtében ténylegesen növekedett-e az ügyfél vagyona. Olyan korrekciók szükségesek a bankok részéről, mely a tényleges vagyongyarapodást létrehozza és megoldja. Nagyobb cégvédelem szükséges magyar cégeink vonatkozásában. A felszámolási eljárásokat fel kell függeszteni és moratórium alá kell helyezni! A polgári kormány visszafizette az eladósodott önkormányzatok hiteleit és most a kórházak hiteleinek visszafizetését tervezi, mely ugyancsak helyesnek tekinthető. Szükséges azonban a magyar tulajdonú kisvállalkozásokat is megvédeni, hiteleiket visszafizetni minimálisan a magyar tulajdonú családi, mikro és kisvállalkozások esetében. Okosabb gazdasági szemlélet, ha legelőször a cégeket stabilizáljuk, hiszen azok az érdemi forrás és tőke termelők. A gazdasági növekedés gyorsulása mindenre több forrást tud biztosítani. Az adópolitikában is szemléletváltoztatás szükséges. Az adók kivetésénél vizsgálni kell a cégek általános anyagi helyzetét és fizetőképességét, hiszen elsődleges szempont cégeink stabilizálása és védelme. A biztos működésű és nagy likviditású cégek több jövedelmet és így több adót fognak termelni. Az adózás legyen motivált. A cégeket tegyük érdekelté a minél magasabb adó befizetésére. A bankokat szükséges elszámoltatni a cégek irányában is.

A magyar kormány rendelkezzen árfolyam-politikával, mely a forint árfolyamának erősödését célozza! Varga Mihály miniszter úr azt nyilatkozta, hogy a forint árfolyama akkora legyen mely a gazdasági növekedést legjobban elősegíti. A meglátással egyetértek, azonban olyan okos és hatékony politika is létrehozható, mely az exponenciális gazdasági növekedést és a forint árfolyamának erősödését egyidejűleg képes megvalósítani. Erre kell törekedni! Királyi parancsom továbbra is érvényben van, mely szerint a forint árfolyamát erősíteni kell első körben 230 forint/euró árfolyamszintre! A királyi parancs betartásával a devizahitelezési problémák elkerülhetők lettek volna, hiszen a devizahitelek önmagukban alacsony kamatozású konstrukciók, ha a forint árfolyama stabil, illetve jövedelmet termel, ha a forint árfolyama erősödik. A polgári kormánynak felelőssége van a forint árfolyamának alakulásában, ezért a devizahitelek esetében a forint árfolyamváltozásáért felelősséget kell vállalnia. A jogalkotó (Országgyűlés, Kormány) a jogalkalmazóra (Kúria) bízta a döntést, melyet át szükséges gondolni! A jogalkotó (Országgyűlés, Kormány) eleve képes jogot alkotni, tehát megoldást létrehozni a devizahitelezés kérdésében. A Kúria jogalkalmazó, tehát azt a jogot alkalmazza, melyet a jogalkotó, az Országgyűlés létrehozott. A kormány intézkedései legyenek sokkal jobban tervezettek, átgondoltak és jól kommunikáltak. Több esetben jó a szándék és okos a cél, de azt pontosan és érthetőbben, transzparensen kell kommunikálni. Változtatások kezdeményezése esetén a kormány legyen sokkal megfontoltabb és körültekintőbb, óvatosabb.  
Az alkotmányozás területén szintén sok a feladat. A polgári kormány 2/3-os alkotmányozóképes többségét az Országgyűlésben a királyság államforma Alaptörvényben való rögzítése érdekében hozattam létre 2010-ben, majd ismételten 2014-ben is. Az alkotmányozóképességet meg kell tartani! A királyság államforma Alaptörvényben való rögzítése Nemzetérdek, hiszen az 1000 éves történelmi Magyar Királyság kontinuitását állítjuk helyre, éppen ezért az Országgyűlés azt vegye napirendjére és szavazza meg! Fontos értenünk a szuverén Magyar Királyság létrehozásának szükségességét! A szuverenitást a polgári kormány is hangoztatja. A szuverén Magyar Királyságot a nemzeti királyság jelenti. Történelmünk helyes irányát a Hősök Terén felállított szoborpark mutatja be. Szent István Király szuverén Magyar Királyságot alapított 1000-ben, mely szuverenitást az árpádházi királyok sikeresen megőriztek 1301-ig. Mátyás király uralkodása is szuverénnek és nemzetinek tekinthető. Bocskai, Rákóczi és Kossuth jogos szuverenitásunk visszaszerzéséért küzdött, mint ahogyan az 1956-os forradalom is jogos szuverenitásunk visszaszerzéséről szólt.
A polgári kormány elindította a Budavári Királyi Palota felújításának programját a Királyi kertek (Várbazár) sikeres felújítása után. A Budavári Királyi Palota királyi pompájának helyreállításával egyetértek, azonban fontosabb feladat a Budavári Királyi Palota átadása a Magyar Királyi Udvar részére. Az Országgyűlés szavazza meg a Királyi Udvar éves költségvetését évi 3 milliárd forintban. A Nemzeti Bank bocsásson ki egy 1 milliárd forint névértékű bankjegyet a Királyi Udvar jelen költségeinek finanszírozására. Az Országgyűlés 2015 évi költségvetése több mint 16000 milliárd forint, melyből a Palota felújítása kb. 10 éves intervallumban jelent 200 milliárd forintot, azaz évi alig 20 milliárd forintot. A Palota felújítását annak legszebb állapotában történő helyreállításával kell megvalósítani, de kiemelt figyelmet szükséges fordítani a nemzeti szempontjainkra és szuverenitásunk védelmére, tehát azon nemzeti királyaink és szuverén címerünk legyen renoválva és feltüntetve. Szükséges a Budavári Királyi Palota oldalán megjelenített címert átfesteni nemzetire, mivel az külföldi fedőcímerrel van ellátva. A szuverén címervédelmet meg kell valósítani az Országgyűlés termeiben és a Várbazáron, de az ország területén mindenhol szuverén nemzeti címer alkalmazásával. A Miniszterelnöki Hivatal Kossuth Téren tartását támogatom, hiszen a miniszterelnöki feladatok az Országgyűléshez és az Országgyűlés Alsóházához tartoznak. 2008 évi informális trónra lépésem óta a Sándor Palota Királyi Kancellária, így inkább annak bővítését tartom célszerűnek a Várban. Áder János úr és a Sándor Palota mindenkori vezetője Királyi Kancellárom. 

Az alkotmányozás vonatkozásában fontos feladat az emberi élet védelmének és az emberi méltóság tiszteletének Alaptörvénybe való foglalása. Legyen több szeretet a világban! Az Országgyűlésbe csak olyan politikai pártok juthassanak be, melyek ezen alapelveket tiszteletben tartják! Az Országgyűlésbe csak olyan politikai pártok juthassanak be, melyek legitimek, tehát elhatárolhatók az előző rendszertől! Az Országgyűlésbe csak olyan politikai pártok juthassanak be, melyek egyértelműen Nemzetünk felemelkedését és Hazánk előrehaladását célozzák! Legyünk emberebb emberek, magyarabb magyarok! Magyarabb pártokat az Országgyűlésbe! A politikai pártok választási kampánya és parlamenti tevékenysége elsősorban saját programjuk bemutatásáról szóljon pozitív kommunikáció alkalmazásával. Azt mutassák be, hogyan legyen jobb, mi a megoldás, mi az előrelépés az egyes kérdésekben. Az Országgyűlés rendelkezzen etikai- és illemkódexszel. Az Országgyűlés hozzon létre Jutalmazó Törvénykönyvet, melyben Nemzetünk felemelkedéséért a legtöbbet tevőket honorálja. Olyan médiatörvény szükséges, mely a médiában megköveteli az emberi élet védelmének és az emberi méltóság tiszteletének hangsúlyozását! A közmédia vállaljon nagyobb és nívósabb szerepet a társadalom jóra való tanításában, illetőleg a helyes családminta és társadalmi viselkedés bemutatására. A hírek és műsorok legnagyobb része a pozitívumok, az elért eredmények, a sikerek bemutatásáról szóljon! Legyen nagyobb vidámság az országban, a humor, a kabaré azonban szintén emberi méltóságot tisztelő legyen!

Szükséges az Országgyűlés Felsőházának létrehozása a Magyar Nemesség, az arisztokrácia tagjaiból. Igaz, Magyar, Nemzeti, Királyához lojális Nemességre van szükség! A polgári párt elindította a kastély-felújítási programot. Az arisztokrácia lakjék kastélyban, ahogyan az a történelem során megszokott volt! A Nemes legyen szívében, lelkében nemes, Magyar, példa a társadalom minden tagja számára!
A Szent Korona a királyság államforma Alaptörvényben való rögzítéséig az Országgyűlésben van elhelyezve, azonban a Szent Korona királyi korona, így annak méltó helye csak a Budavári Királyi Palotában lehet. A Szent Korona méltóságának védelmét ki kell terjeszteni a szimbólum védelmére is!

Népességnövekedésben a tendencia jobbra fordul, növekedett a házasságkötések és a gyermekáldások száma. Kárpátaljáról szintén jó hírek érkeztek! Nemzetérdek az erkölcsös élet, életre szóló házasságok kötése, a szexualitás házasságban történő megélése, a szüzesség házasságig történő megőrzése és a bőséges gyermekáldás. A párok éljenek kitartó szeretetben, hűségben egymás iránt. Legyen nagyobb értéke a tisztességnek, a becsületnek! Legyünk jóhiszeműek, jó szándékúak mégis okosak. Legyünk kreatívak! Tiszteljük és szeressük szüleinket, ám az okos szavakat szüleink is hallják meg! A tudás legyen elismerve és honorálva! A magyar tulajdonú ipar létrehozása Nemzetérdek! A Magyar Ipart elsősorban magyar tulajdonú, ugyanakkor világszínvonalú cégekre kell építeni. Hazánk erős, magyar tulajdonú iparral lesz kétkezű óriás! A közüzemi hálózatokat vissza kell venni magyar tulajdonba! A polgári kormány eredményt ért el a gáztárolók visszavásárlásával és nemzeti közüzemi szolgáltató felállítását ígéri. Újabb két bank került vissza magyar tulajdonba. Fontos figyelnünk arra, hogy a magyar tulajdonú cégek világszínvonalú és versenyképes cégek legyenek. Szükséges a Magyar Légitársaság működésének helyreállítása, vagy új, versenyképes Magyar Nemzeti Légitársaság létrehozása!  Szükséges a MATÁV működésének helyreállítása. Rendelkezzünk magyar vonalas és mobil telefonszolgáltatóval. Az autógyártás terén szintén célként kell megjelölni a környezetbarát magyar autó létrehozását, melyet ténylegesen magyar tulajdonú gyár állít elő.

A lisszaboni stratégia a K+F-nek a GDP 3%-ra történő növelését célozza. Az Európai Unió keretprogramjai megfelelő irányt mutatnak a K+F, a gazdaság és a környezetvédelem tervezésére.
Növeljük Budapest Európai Uniós és ENSZ központi szerepét! Fontos, hogy a Magyarságnak meghatározó szerepe legyen Európában és a Világban! Nekünk kell tenni azért, hogy jobb világban éljünk!
Vallás vonatkozásában a történelmi egyházak értékeit elismerjük, de reformokra szükség van! A béke, a szeretet, az emberi élet védelme, az emberi méltóság tisztelete intelligens emberi magatartásmód! A Jóisten a férfit és a nőt egymásnak, párnak teremtette, mely a papságra is vonatkozik! Nős pápát a Vatikánba! A történelmi egyházak szimbólumválasztását is át kell gondolni! Egyértelmű szeretetszimbólum legyen a vallás fő jelképe, hiszen a szeretet a vallás legfőbb mondanivalója! A szeretet kommunikációjával, pozitív kommunikációval szükséges átfogalmazni a tanításokat! A helyes családképben az asszony férjétől fogan, aki gyermekeket szül. Az igaz emberek pedig életben maradnak, hiszen minden ember tiszteli a többi ember életét és tudja, hogy az emberi élet védelme intelligens! Igazságainkat a többi világvallással is el kell fogadtatnunk! Az iszlám fogadja tanításai közé az emberi élet védelmét! Hinni kell abban, hogy az ember eleve jónak született és jóra, szép életre nevelhető.

Történelmünket kutassuk több tízezer évre visszamenőleg összekapcsolva a Magyar Ősvallás értékeivel.
Fogjon össze a Magyarság, hiszen egységben vagyunk képesek Nemzetünk felemelkedését legjobban előre mozdítani.

Az újesztendő mindig lehetőséget teremt egy új kezdetre, céljaink megvalósítására. Éljünk ezzel a lehetőséggel és valósítsuk meg céljainkat, tegyük jobbá, szebbé, értékesebbé, élhetőbbé Magyarországot!
Ezúton kívánok sikeres, eredményes, boldog, békés, gazdag újesztendőt Nemzetemnek!
Isten óvja és védelmezze Magyarországot!

Intelligencia, erkölcs, szeretet!
A MAGYAR NEMZETÉRT, A MAGYAR HAZÁÉRT, A SZUVERÉN MAGYAR KIRÁLYSÁGÉRT!
Béke!

Keresés ebben a blogban

Oldal statisztika: összes oldalmegjelenítés