Archiregnum

A Magyar Királyságban a Jóisten lakozik. Jelenléte annyira áthatja a szívünket, hogy még a Földünk megjelölésére is az Úr nevét használjuk. Úr, uruszág, ország, mondogatjuk királyságunkról. Uradalmakról beszélünk, mint a rendezett élet legkisebb egységéről. A Jóisten lelke van a Föld erejében, a Nap sugarában és a Szél zúgásában! A teremtés, a Mindenség koronája ez a királyság: az Isten országa, a világ legnagyobb csodája! A Mindenhatónak, a Földnek és a Népnek az egységét pedig az Égből alászállott Szent Korona pecsételi meg! Annyira szeretjük az összetartozás égi jelét, hogy egylényegűvé váltunk vele. Bennünk, általunk kelt életre a Szent Korona. Képe minden születő gyermeknek a szívében ott ragyog! Ez a fénylő tökéletesség összefűzi mindazokat akik valaha ebben a királyságban éltek. Az e világi és a mennyei élet összetartozik, mert a Szent Korona Királysága örök életű. Ez az evangéliumra épült ország jelként lebeg Ég és Föld között. A Világ más birodalmai úgy neveznek bennünket Archiregnum, Őskirályság, Főkirályság, Mintakirályság! Ebben a hazában az országos tisztségek viseléséért jár a legmagasabb fizetség, mert az Ország felemelkedése a legnagyobb dicsőség! A határokat és a törvényeket az Úristen jelölte ki, hogy mindenki kövesse az Örök Rendet! A mércét, amellyel a Szent Király megvalósítja a Mindenható tervét Budapesten őrzik örök emlékeztetőül, hogy mindenki emlékezetében tartsa: Mindenki azonos a Jóisten előtt! Az emberek a szerződéseiket a Jóisten papjai és szerzetesei előtt kötik, mert vallási szerződés minden egyezség. Az Isten papjai és szerzetesei életre szóló házasságban élnek, mivel a Jóisten a férfit és a nőt párnak, egynek teremtette! Az igazság szeretete igazgatja ezt az országot, mert az igazságérzet a Jóisten szeretete! Ez az ősi, égi eredetű királyság a Magyar Királyság! Isten és a Szent Korona nevében küzdjünk Nemzetünk felemelkedéséért!

Budavári Királyi Palota

Budavári Királyi Palota

Támogatja Nagy-Magyarország, a Magyar Királyság területeinek egyesítését!

Királyi bejegyzések archívuma

A királyi oldal rendszeres olvasása jót tesz a Magyar Királyságnak és Önnek egyaránt!

2015. szeptember 30., szerda

Budavári Királyi Palota fejlesztésekBemutatták a bu­da­vá­ri Csikós-udvar és kör­nye­ze­te re­konst­ruk­ci­ós lát­vány­ter­vét a Nemzeti Palota Terv Társadalmi Testületének szer­dai ülé­sén: a Vár Tabán fe­lő­li ol­da­lán a kö­vet­ke­ző évek­ben vissza­épül az egy­ko­ri lo­var­da és is­tál­lói, a Főőrségi épü­let, a Palota-lépcső és a lo­var­da mö­göt­ti fel­já­ró is.


Magyar Ferenc épí­tész a kon­cep­ció be­mu­ta­tá­sa­kor em­lé­kez­te­tett: a Vár nyu­ga­ti fal­szo­ro­sá­nak kül­ső fe­lén épült fel 1899-ben a Királyi Palota dí­szes lo­var­dá­ja, majd fö­löt­te tíz év­vel ké­sőbb a Hunyadi-udvar pe­re­mén a Főőrségi épü­let; ad­dig­ra már állt a két ud­vart össze­kö­tő Palota-lépcső és rám­pa is. A lo­var­da az 1944-45-ös ost­rom so­rán ta­lá­la­tot ka­pott, de sok­kal könnyeb­ben hely­re­ál­lít­ha­tó lett vol­na, mint a Sándor-palota, még­is el­bon­tot­ták. 


Hasonló sors ju­tott a Főőrségi épü­let­nek is, pe­dig ab­ban a het­ve­nes évek ele­jé­ig még iro­dák is mű­köd­tek - idéz­te fel.  Az épí­tész sze­rint az ost­rom után a kö­zép­ko­ri erőd hely­re­ál­lí­tá­sa ka­pott pri­o­ri­tást, így azon­ban a Csikós-udvar el­vesz­tet­te köz­le­ke­dé­si kap­cso­la­ta­it a pa­lo­tá­val. A re­konst­ruk­ció fon­tos ele­me ezért, hogy a Vár a Tabán fe­lől is könnyen és aka­dály­men­te­sen meg­kö­ze­lít­he­tő­vé vál­jon. Potzner Ferenc be­szá­mo­ló­ja sze­rint a lo­var­dát ko­ráb­bi he­lyén épí­tik vissza Hauszmann Alajos ter­vei alap­ján, ere­de­ti funk­ci­ó­in túl az épü­let ren­dez­vény­tér­ként is mű­kö­dik majd, így töb­bek kö­zött bá­lo­kat, mű­vé­sze­ti vá­sá­ro­kat is be­fo­gad­hat. 


A lo­vas prog­ra­mok ki­szol­gá­lá­sá­ra 16 ló tar­tá­sá­hoz meg­fe­le­lő is­tál­lót ala­kí­ta­nak ki a vár­fal alat­ti föld­ré­zsű­be rej­tet­ten, a Csikós-udvarból pe­dig a szin­tén új­ra­épí­ten­dő Stöckl-lépcső és fal mel­let­ti rám­pa biz­to­sít­ja a fel­ju­tást. Szintén ere­de­ti he­lyén épül új­ra a Főőrségi épü­let, amely­ben az új­já­ala­ku­ló pa­lo­ta­őr­ség, va­la­mint ki­ál­lí­tó- és ven­dég­lá­tó­he­lyek kap­nak ott­hont. Innen lesz meg­kö­ze­lít­he­tő a kö­zép­ko­ri vár ma­rad­vá­nya­i­nak fel­tá­rá­sa után ki­ala­kí­tan­dó, tér­szint alat­ti ré­gé­sze­ti be­mu­ta­tó­tér is. 


A be­ru­há­zás so­rán meg­erő­sí­tik az Ybl-féle tám­fa­la­kat, il­let­ve fel­újít­ják és funk­ci­ó­val lát­ják el a Karakas pa­sa tor­nyát is - kö­zöl­te Potzner Ferenc. L. Simon László, a Miniszterelnökség par­la­men­ti ál­lam­tit­ká­ra el­mond­ta: ok­tó­ber 7-én a Várkert Bazárban ka­ma­ra­ki­ál­lí­tás nyí­lik a vissza­épí­ten­dő épü­le­tek ere­de­ti ter­ve­i­ből és a Királyi Palota utób­bi hó­na­pok­ban vissza­vá­sá­rolt tár­gya­i­ból.Előkerült pél­dá­ul a Szent István-terem egyik Zsolnay pi­ro­grá­nit ké­pe, de több ezüst- és por­ce­lán­tárgy is, a szer­dai ta­nács­ko­zá­sa előtt pe­dig a pa­lo­ta ere­de­ti aj­tó­ki­lin­csé­nek egy pél­dá­nyát jut­tat­ta vissza ed­di­gi bir­to­ko­sa.


(MTI)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Keresés ebben a blogban

Oldal statisztika: összes oldalmegjelenítés